OSNOVAN I IMENOVAN STOŽER CIVILNE ZAŠTITE U GRADU MURSKO SREDIŠĆE

Temeljem članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/2016), i temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

 

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće te imenuje načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožeri.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima gradonačelnik Grada Mursko Središće.

Članak 3.

Administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite  obavljati će Ured Grada Mursko Središće.

Članak 4.

Način rada Stožera civilne zaštite urediti će se poslovnikom, kojeg je na temelju članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine“ broj 82/15) ovlašten donijeti gradonačelnik.

Članak 5.

U Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće imenuju se:

  1. za načelnika – Zvonko Vrtarić – zamjenik gradonačelnika Grada Mursko Središće
  2. za zamjenika načelnika – Bojan Bračko – referent za informiranje Grada Mursko Središće
  3. za članove Stožera:

3.1. – Ladislav Söke – pročelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Čakovec

3.2. – Miljenko Vrbanec – načelnik Policijske postaje Mursko Središće

3.3. – Neven Putar – pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Čakovec

3.4. – Rajko Radiković – zapovjednik DVD Mursko Središće

3.5. – Marko Strojko – zapovjednik DVD Križovec

3.6. – Saša Govedić – zamjenik zapovjednika DVD Peklenica

3.7. – Kristijan Antolović – predsjednik VMO Mursko Središće

3.8. – Dragutin Stojko – predsjednik VMO Hlapičina

3.9. – Mirjana Radiković Augustić, dr.dent.med. – predstavnica Zdravstvenog doma M.Središće

3.10. – Zdenka Lipić – predsjednica Crvenog križa, Ogranak Mursko Središće

3.11. – Elvis Šarić – ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće

3.12. – Miljenko Zobić – vijećnik Gradskog vijeća Mursko Središće

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/2015) i Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Mursko Središće („Službeni glasnim Međimurske županije“ broj 13/2013).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

stoz 2

civil 2