OPORBA SUZDRŽANA OKO IZGRADNJE KAPELICE – ZAKLJUČCI 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 6. sjednici održanoj dana 10.06.2014. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća,

2.         a) Sa 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine,

            b) Sa 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja zaključak o prihvaćanju Izvješća o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2013. godinu,

            c) Sa 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja zaključak o prihvaćanju Izvješća o programu održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2013. godinu,

3.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja  Izvješće o radu DV „Maslačak“ za 2013. godinu,

4.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće za 2013. godinu,

5.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Mursko Središće za 2013. godinu,

6.         Sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju izvješća povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Mursko Središće na dan 31.12.2013. godine,

7.         Sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o iskazivanju interesa za povjeravanje sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“ trgovačkom društvu „Piškornica“ d.o.o.,

8.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o visini blagajničkog maksimuma,

9.         Sa 9 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće,

10.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće,

11.       Sa 10 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o provođenju natječaja za osnivanje prava gradnje na k.č.br. 697/1 z.k.ul.br.2730 u k.o. Mursko Središće,

12.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2014. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite.

 

            Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova. Broj glasova za donošenje pojedinih odluka mijenjao se sa 14 na 15, zbog kašnjenja ili prijevremenih odlazaka pojedinih vijećnika.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. 

Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

 

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

 

Klasa: 021-05/14-01/717

Ur.broj: 2109/11-1-01/2-14-1

Mursko Središće, 10.06.2014.

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.