OPORBA PROTIV KREDITNOG ZADUŽENJA – ZAKLJUČCI 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

.         Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 7. sjednici održanoj dana 17.09.2014. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

1.      Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Zaključak o usvajanju teksta Sporazuma o povjeravanju sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“,

3.      Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o uređivanju prometa u Gradu Mursko Središće na dijelu državne ceste D 209,

4.      Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o pravilima provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Mursko Središće,

5.      Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o suradnji između Općine Narda (Mađarska) i Grada Mursko Središće (Hrvatska) – Sporazum o bratimljenju,

6.      Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Statutarnu odluku o dopunama Statuta Grada Mursko Središće,

7.      a) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine,

          b) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Zaključak o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna DV Maslačak za      razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine,

          c) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvja Zaključak o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. godine.

8.      Sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o kreditnom zaduženju,

9.      a) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o II izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2014. godine,

          b) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

          c) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o II izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

          d) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o II izmjenama i dopunama Odluke o programu gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Mursko Središće,

          e) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o II izmjenama i dopunama Odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture infrastrukture u 2014. godini na području Grada Mursko Središće,

          f) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Plan razvojnih programa,

10.    Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike polaznike osnovne škole,

 

11.    Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode poplave rijeke Mure u rujnu 2014. godine.

 

         Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova. Broj glasova za donošenje pojedinih odluka mijenjao se sa 13 na 14, zbog kašnjenja ili prijevremenih odlazaka pojedinih vijećnika.

         Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.  Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

GRADSKO VIJEĆE MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/14-01/1043

Ur.broj: 2109/11-1-01/2-14-1

Mursko Središće, 17.09.2014.

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.