Općina Vratišinec raspisala natječaj za dodjelu studentskih kredita

REBUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC

Općinski načelnik

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“broj 3/16) i članka 47. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14 i 6/16) načelnik Općine Vratišinec raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti s područja Općine Vratišinec koji ispunjavaju ove uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • imaju prebivalište na području Općine Vratišinec
 • prosjek ocjena svih predmet u svim razredima srednje škole, uključujući i završni ispit iznosi najmanje 3,00 (tri), ako su tek upisali prvu godinu
 • ako prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi 2,5 (ako upisuje više godine studija)

Stipendije se dodjeljuju po dvije osnove:

 1. socijalno – imovinski status (članak 10. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata)
 2. uspjeh u srednjoj školi ili studiju te rezultati na učeničkim natjecanjima za studente prve godine (članak 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za dodjelu stipendija:

 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (OIB, adresa, kontakt podaci – email, broj telefona)– može se preuzeti na web stranici općine ili u Jedinstvenom upravnom odjelu
 • uvjerenje o redovitom upisu na višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište, s naznakom smjera ili studijske grupe
 • potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita
 • preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita (studenti prve godine)
 • potvrda o prebivalištu roditelja skrbnika
 • izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju – može se preuzeti na web stranici općine ili u Jedinstvenom upravnom odjelu
 • domovnica (ne starija od 6mjeseci), fotokopija osobne iskaznice
 • fotokopija žiroračuna

 

Za studente koji se natječu po osnovi uspjeha u srednjoj školi ili studiju potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • potvrda o sudjelovanju na učeničkom ili međunarodnom natjecanju

Za studente koji se natječu po osnovi socijalno  – imovinskog statusa, potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih6 (šest) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu
 • potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih ostvaruju)
 • preslika rješenja porezne uprave o razrezu poreza u godini prije raspisivanja natječaja, po bilo kojoj osnovi
 • uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana domaćinstva
 • potvrda o mirovini sa zaštitnim dodatkom (ukolikoje prima netko od članova domaćinstva)
 • potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen)
 • izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva

Stipendija iznosi:

 • za Čakovec – 300,00 kn
 • za Varaždin – 400,00 kn
 • za Zagreb i druge gradove na području RH ili inozemstvo – 500,00 kn

Općina Vratišinec u akademskoj godini 2017./2018. dodijelit će ukupno 5 stipendija.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu do 15.12.2017. godine do 12:00 sati na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2017./2018.“.

Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima. Općina Vratišinec zadržava pravo ne odabrati sve kandidate koji se jave na natječaj, a ispunili su sve uvjete iz natječaja.

S korisnikom stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava stipendije.

KLASA: 021-05/17-01/1452

URBROJ: 2109/19-17-01

Vratišinec, 01.12.2017.

Načelnik Općine Vratišinec:

Zdravko Mlinarić, v.r.