Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U subotu 24. rujna u Gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće održana je 8. sjednica Gradskog vijeća s 12 točaka dnevnog reda.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na Polugodišnji obračun proračuna od 01.01. do 30.06.2022.g. Grad Mursko Središće sa svojim proračunskih korisnicima (DV „Maslačak“, Gradska knjižnica i čitaonica i Centar za kulturu) s 30. lipnja 2022.g. ostvario je višak rezultata poslovanja u iznosu od 3.879.964,48 kuna. Mnoge investicije su započete u prvom ili krajem prvog polugodišta no nisu vidljive u izvještaju, jer se isti odnosi na realizirane investicije. Ostvareni višak utrošit će se na investicije koje su već u provedbi.

Ravnatelji gradskih ustanova; Dječjeg vrtića „Maslačak“, Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće i Centra za kulturu „Rudar“ podnijeli su svoja izvješća za 2021. godinu. Uz već navedena izvješća vijećnici su primili na znanje i izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine.

Treća točka dnevnog reda odnosila na davanje suglasnosti na novi Statut DV „Maslačak“, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece, tj. potrebno je bilo uskladiti navedene dokumente s novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće u ulici Ruđera Boškovića. Naime, radi se od 5 novih gradilišta koja su smještena južno od dječjeg vrtića „Maslačak“ (preko puta vrtića). Također je jednoglasno usvojena Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu grada – k.č.br. 5884 i 1688/2 k.o. Mursko Središće. Navedene parcele se nalaze u građevinskoj zoni, sjeverozapadno od benzinske pumpe te će se formirati veće parcele mješovite namjene.

Gradski vijećnici upoznati su s Etičkim kodeksom službenika i namještenika Grada Mursko Središće kojeg je donio gradonačelnik Grada Mursko Središće, a u istome se uređuju etička načela i pravila ponašanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Murskog Središća na temelju kojih postupaju prilikom obavljanja službene dužnosti.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, član Upravnog vijeća kojeg imenuje osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik Dječjeg vrtića u kojem se Upravno vijeće imenuje. Shodno tome jedan član Upravnog vijeća nije zadovoljio gore navedene uvjete te je bilo potrebno donijeti Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća DV „Maslačak“ koja je jednoglasno usvojena. S obzirom da se jedan član vijeća razriješio donijeta je Odluka o imenovanju novog člana Upravnog vijeća koja je prihvaćena većinom glasova. Novo izabrani član Upravnog vijeća je Zvonko Vrtarić koji je do prošle godine obnašao funkciju predsjednika Gradskog vijeća.

Deseta točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, a odnosi se na Odluku o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Mursko Središće. Ovom odlukom mijenja se Plan zaštite od požara tako da dolazi do promijene Odgovornih osoba vatrogastva na dužnostima zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije te zapovjednika i zamjenika DVD-a Peklenice. Isto tako u popis građevina i otvorenog prostora gdje se može očekivati požar većih razmjera dodaje se površina regionalnog parka Mura – Drava.

Jedanaesta točka dnevnog reda bila je Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Mursko Središće za korištenje službenog vozila za potrebe odlaska u Sabor. Od 23. rujna 2022.g. gradonačelnik obnaša i funkciju saborskog zastupnika te ne prima plaću, niti nikakve druge naknade na teret proračuna grada. Kao saborski zastupnik ima pravo na isplatu putnih troškova za 4 prijevoza mjesečno (ili jednom tjedno). Kako obnaša dvije funkcije, funkciju gradonačelnika i saborskog zastupnika te neće moći biti uvijek od srijede do petka u Zagrebu zbog obveza u gradu, nameće se potreba većeg broja putovanja od jedanput tjedno što bi se ovakvom odlukom omogućilo. Navedenu Odluku također imaju i neki drugi gradovi u kojima gradonačelnici također obnašaju dvije funkcije.  S obzirom na ne razumijevanje i negativne komentare nekih oporbenih vijećnika koji su izrazili protivljenje na navedenu odluku, iako je gradonačelnik detaljno objasnio na  potrebu njena donošenja, gradonačelnik je Odluku skinuo s dnevnog reda. Plaća i putni troškovi su isključivo na teret Hrvatskog sabora i jedina intencija te Odluke je bila da se gradonačelniku iz već gore navedenih razloga omogući korištenje službenog gradskog vozila za potrebe putovanja u Sabor i to samo u slučaju da se kvota od četiri putovanja na teret Hrvatskog sabora iskoristi.

Jednoglasno je usvojena Odluka o proglašenju projekta od posebnog interesa za Grad Mursko Središće – Sportski park Mursko Središće. Sportski park bit će smješten u ulici Franje Koroša u neposrednoj blizini ŠRC „Zalešće“. Grad je do sada otkupio 95% zemljišta. S obzirom na to da Grad ne može doći do gospođe koja je prijavljena u Australiji, a njezina parcela nalazi se u sredini lokacije Grad je krenuo u postupak izvlaštenja. Kako bi projekt bio svrstan u kategoriju od posebnog interesa za grad, potrebno je donijeti istoimenu odluku.

(Grad Mursko Središće)