Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U ponedjeljak, 24. lipnja 2024. godine u Gradskoj vijećnici održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Sjednici Gradskog vijeća prisustvovalo je deset od trinaest vijećnika, a na Dnevnom redu bilo je trinaest točaka.

Prva točka Dnevnog reda odnosila se na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mursko Središće gdje se zbog stupanja na snagu novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti usklađuje statut i drugi opći akti s navedenim zakonom u kojem se promijenilo to da je izvršno tijelo nadležno za imenovanje ravnatelja. Navedena točka usvojena je jednoglasno te je Gradsko vijeće također dalo prethodnu suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama Gradske knjižnice i čitaonice.

Većinom glasova usvojene su i druge izmjene i dopune proračuna Grada Mursko Središće za 2024 godini, a koji iznosi  9.570.310,00 € što je povećanje za 1.947.726,00 €. U drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024.godinu uvrštene su i izmijenjene slijedeće veće investicije, nabave i usluge: dogradnja dječjeg vrtića, izgradnja skele Križovec, izgradnja Multikulturalnog centra u Sitnicama, energetska obnova sportske dvorane, rekonstrukcija društvenog doma u Križovcu,… Proračun je uravnotežen i svaka planirana stavka u rashodima vezana je sa planiranim izvorima financiranja

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu s kojom se raspoređuje višak od 770.160,50 € iz 2023.g. na dogradnju dječjeg vrtića.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području grada Mursko Središće umanjuje se obveza sufinanciranja roditeljskog udjela za 50% za vrijeme trajanja ljetnih praznika odnosno u slučaju da dijete ne pohađa dječji vrtić ili jaslice cijeli mjesec srpanj ili kolovoz. Odluka je usvojena jednoglasno.

Isto tako, jednoglasno je usvojena i Odluka o oslobađanju plaćanja usluge smještaja djece u predškolske ustanove na području grada Mursko Središće za rujan 2024. godine kojom se sukladno prijedlogu gradonačelnika roditelji korisnici usluge smještaja djece u predškolske ustanove za čiju djecu Grad Mursko Središće sufinancira boravak oslobađaju plaćanja roditeljskog udjela za mjesec rujan ove godine.

Jednoglasno usvojenom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Mursko Središće usklađuju se valute i povećava se visina predviđenih novčanih nagrada na sljedeći način: da se godišnja nagrada za učenika osnovne škole poveća s 1.000,00 kuna (132,72 eura) na 150,00 eura; a da se godišnja nagrada za učenika srednje škole poveća s 2.000,00 kuna (265,45 eura) na 300,00 eura; dok se nagrada za nagrađene povećava s 4.500,00 kuna (597,25 eura) na 600,00 eura.

Odbor za dodjelu javnih priznanja temeljem održane sjednice daje prijedlog Gradskom vijeću, a sukladno pristiglim prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće i to: Povelja “Počasni građanin Grada Mursko Središće” – g. Željko Medved, Nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo “Dr. Jakov Kostović” – Košarkaški klub “Rudar” Mursko Središće, Povelja Lapornik – Branko Srpak i Nogometni klub “Hajduk” Štrukovec, nagrada “Magna cum laude” – David Pahor i Ivan Majsen. Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo navedeno odluku. Gradonačelnik je također vijećnicima dao na znanje osobe kojima će biti uručena Zahvalnica gradonačelnika, a to su: Dragutin Balaž, Vladimir Kukovec, Damir Vrančić, Društvo žena Hlapičina, Društvo žena Mursko Središće, Jurica Novak, Marija Sakač i Bojan Kodba.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji zemljišta u k.o. Zebanec (naselje Sitnice) s kojom će se prodati kat.čest.br 6014/65 k.o. Zebanec putem javnog nadmetanja, a prema Procjembenom elaborate kojim je procijenjena vrijednost nekretnina stalnog sudskog vještaka.

Kako bi se regulirao imovinsko pravni status čestica u k.o. Štrukvoec što predstavlja Društveni dom u Štrukovcu čije je vlasništvo u zemljišnim knjigama upisano kao općenarodna imovna

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o preuzimanju nekretnine s kojom će se Grad Mursko Središće u zemljišne knjige upisati kao pravni sljedbenik sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Jednoglasno usvojenom Odlukom o zamjeni nekretnine u k.o. Mursko Središće gradonačelnik se ovlašćuje za provedbu javnog natječaja zamjene nekretnine i sklapanje ugovora u svrhu formiranja čestice potrebne za izgradnju Sportskog parka.

Gradsko vijeće također je jednoglasno usvojilo Odluku o darivaju nekretnine u k.o. Mursko Središće za potrebe formiranja čestice za dogradnju Osnovne škole u Murskom Središću kojom Grad Mursko Središće daruje 752 metara kvadratnih Osnovnoj školi Mursko Središće kako bi se omogućila prijava projektnog prijedloga te osigurala bespovratna sredstva za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Mursko Središće i time osigurala provedba jednosmjenske nastave.

Gradu Mursko Središće pristigla je Zamolba OPG „Ranč Fujsek“ za financijsku pomoć radi nadoknade štete prilikom napada dva psa lutalice koji su usmrtili ovce na njegovom ranču. Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o dodjeli pomoći u iznosu od 1.000,00 eura uz prethodnu dostavu predračuna za izgradnju ograde, a gradonačelnik je zadužio savjetnika za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za kontrolu i nadzor navedenog.

Posljednja točka Dnevnog reda koja je također usvojena jednoglasno bila je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Mursko Središće gdje se ista dopunjuje s novim koeficijentom za radno mjesto referent za održavanje i upravljanje imovinom Grada Mursko Središće, a što se odnosi na poslove upravljanja, raspolaganja, održavanja i korištenja Sokolskog doma Mursko Središće.

(GMS)