Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U ponedjeljak, 25. ožujka 2024. godine u Gradskoj vijećnici održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Sjednici Gradskog vijeća prisustvovali su svi vijećnici, njih trinaestero, a na Dnevnom redu bilo je četrnaest točaka.

Gradski vijećnici primili su na znanje Izvršenje proračuna za 2023. godinu Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće te Izvršenje proračuna za 2023. godinu Centra za kulturu Rudar i Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće. Iz navedenih dokumenata vidljivo je kako su navedeni proračunski korisnici Grada Mursko Središće krajem 2023. godine poslovali na sljedeći način:  Dječji vrtić Maslačak Mursko Središće poslovao je s minusom od 37.411,25 eura obzirom što je završio projekt „Vrtić za sve“ u kolovozu prošle godine, zbog niske ekonomska cijena vrtića koja je povećana od ove godine dok i dalje najveći teret svakako podnosi gradski proračun, a sve u cilju kako bi roditelji plaćali minimalnu moguću cijenu vrtića. Financijsko poslovanje Centra za kulturu Rudar i Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće na kraju 2023. godini bilo je pozitivno, odnosno Centar za kulturu Rudar ostvario je višak u iznosu od 1.937,17 eura, a Gradska knjižnica i čitaonica ostvarila je višak od 28,14 eura. Vijećnici su također primili na znanje i Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće u 2023. godini.

Temeljem raspisanog Javnog natječaja za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Grada Mursko Središće, a na koji je pristigla jedna prijava Ivane Sakač iz Štrukovca, a koja je bila potpuna, pravodobna i ispunjavala je sve formalne uvjete natječaja, Gradsko vijeće jednoglasno, sa 13 glasova ZA, usvojilo je Odluku o imenovanju Ivane Sakač ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice u narednom četverogodišnjem mandatu.

Većinom glasova usvojena je Odluka o usvajanju Godišnjeg izvršenja proračuna Grada Mursko Središće u 2023. godini iz koje je vidljivo da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.094.132,81 eura. Rashodi i izdaci iznosili su 5.126.586,24 eura. Rezultat poslovanja tekućeg razdoblja iznose manjak od 32.453,43 eura, a s prenesenim viškom iz 2022. godine iznosio je 768.004,82 eura, rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja iznosi višak od 735.551,39 eura. Isto tako, u 2023. godini prihodi od poreza porasli su za 32% u odnosu na prethodnu godinu, a posebno je primjetan porast poreza na dohodak.

Gradonačelnik je 15. veljače potpisao Sporazum s Međimurskim vodama o sufinanciranju projekta „Izgradnje sustava odvodnje naselja Štrukovec, II. etapa – 1. faza Aglomeracije Mursko Središće, 1 dio“ u kojem su sporazumno definirani predvidivi iznosi udjela sufinanciranja od strane Grada kao sudionika u projektu. Obzirom što tim Sporazumom nisu bili definirani neprihvatljivi troškovi vođenja samog projekta koji iznose 34.277,06 eura koji su teret proračuna Grada te je stoga Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo odluku o potpisivanju dodatka navedenog sporazuma.

Također, vijećnici su primili na znanje Izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine koje sukladno Statutu dužan podnijeti Gradskom vijeću.

Jednoglasno je usvojeno i izvješće o radu komunalnog poduzeća Murs-ekom za 2023. godinu iz kojeg je vidljivo povećanje udjela korisnog otpada u ukupnom otpadu, povećanje broja korisnika javne usluge te dobra uključenost korisnika u romskom naselju.

Gradski vijećnici primili su na znanje i Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području grada te su bili upoznati s poduzetnim postupcima nadzora komunalnog redarstva i mjerama sprječavanja odlaganja otpada u okoliš – postavljene su obavijesne ploče o zabrani odlaganja smeća, organizira se „Zelena čistka“, komunalno redarstvo izdaje Rješenje Murs-ekomu za svaki nezakonito odbačen otpad što je pravna podloga za sanaciju i zbrinjavanje istog. Također, u tijeku 2023. godine komunalno redarstvo izreklo je 6 kazni za nezakonito odlaganje otpada u okoliš.

Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o postupku izravne dodjele i izravnoj dodjeli Ugovora o izvršenju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš te nabavi i postavljanju opreme u svrhu uspostave mjera sprečavanja ponovnog odlaganja otpada temeljem članka 33. ZJN 2016. Obzirom što je Grad Mursko Središće u kolovozu 2023. godine potpisao Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju uklanjanja otpada odbačenog u okoliš davanjem sredstava pomoći u iznosu od 200.000,00 eura Grad je dužan provesti nabave za odabir izvršitelja te se ovom Odlukom izravna dodjela izvršenja Ugovora o sanaciji daje TD Murs-ekom d.o.o. koje zadovoljava uvjete članka 33. ZJN.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Mursko Središće za 2023. godinu koje sadrži detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine.

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu sredstva koja lokalna samouprava ostvari od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije treba namjenski utrošiti pa je sukladno tome Gradsko vijeće primilo na znanje Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Grada Mursko Središće za 2023. godinu.

Posljednje točke Dnevnog reda 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće odnosile su se na civilnu zaštitu Grada Mursko Središće pa su tako jednoglasno usvojene sljedeće odluke: Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Mursko Središće za 2023. godinu, Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje grada za 2024. godinu te Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Mursko Središće za 2023. godinu.

(GMS)