OD DHMZ-a ZATRAŽENA ZAŠTITA OD TUČE – 96. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 20.07.2015. godine na 96. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak,Zvonko Vrtarić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Dolores Vrtarić), donosi sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. VMO Sitnice – gradonačelnik prima na znanje da je VMO Sitnice prihvatilo inicijativu gradonačelnika o otplati dugovanja za komunalnu naknadu i zemljišta obročno po 100,00 kn mjesečno, te se pozivaju mještani Sitnica da se što prije jave u gradsku upravu radi potpisivanja Sporazuma o obročnoj otplati. Istovremeno, gradonačelnik upućuje na Gradsko vijeće raspravu o inicijativi VMO Sitnice za proširenje građevinskog područja u neposrednom dodiru sa sadašnjim naseljem, zbog iskazane potrebe za nova građevinska zemljišta, isključivo za mještane naselja Sitnice.
  1. 2. Brigita Strojko – prima se na znanje zahtjev gđe. Brigite Strojko da se ukloni ograda čempresa na groblju Križovec, jer joj kako navodi zasjenjuje usjeve na oranici i iz čempresa raste visoka trava i divlje kupine  koje se šire na oranicu, te se na oranicu odlažu i lampaši. Nalaže se komunalnom odjelu da ispita spomenuto i po potrebi nađe rješenje.
  1. 3. Instal – promet Kanižaj d.o.o., Kalnička 31, Čakovec – prihvaća se ponuda za vršenje stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela Centra za kulturu Grada Mursko Središće. Cijena nadzora iznosi neto 2% (20 promila) od vrijednosti nadziranih radova (rad i materijal).
  1. 4. Ružica Kolmanić, Štrukovec 50 – zadužuje se tajnik – pročelnik ureda grada Miljenko Štefanić da sa gđom. Ružicom Kolmanić obavi razgovor u svezi Zahtjeva za otkup gradskog zemljišta, kvadrature 64 m2.
  1. 5. Gradonačelnik ponovno traži od DHMZ-a da se cijelom području Grada Mursko Središće osigura zaštita od tuče na način koji će odrediti DHMZ kao stručno tijelo, a sve zbog učestalih pojava elementarnih nepogoda na našem području, te se u tom smislu upućuje i dopis DHMZ-u, a gradonačelnik će obaviti sastanak sa ravnateljem DHMZ-a g. Velimir Osman.
  1. 6. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  1. a) voditelj Odsjeka za graditeljstvo Antun Šimunić i pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić zadužuju se za pribavljanje 3 ponude za izradu plana gospodarenja otpadom.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1205

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 20.07.2015.                                                                        Dražen Srpak

tuca 6