OBNOVITI ĆE SE STARA ŠKOLA U HLAPIČINI – 101. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 07.09.2015. godine na 101. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Udruga HVIDR-a Mursko Središće – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za takmičenje na državnom natjecanju invalida Domovinskog rata SŠNIDOR 03.10. i 04.10.2015. g. u Zagrebu na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge,
  1. 2. „Bat“ d.o.o., Rudolfa Steinera 2, Čakovec – usvaja se ponuda za kupnju sjedalica, baby sjedalica i užadi za ljuljačke za obnovu dječjih igrališta na području svih naselja u sastavu Grada Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 4.189,75 kn,
  1. 3. gradonačelnik prima na znanje i podržava predloženu tehničku dokumentaciju izrađenu od strane ovlaštenog arhitekta Tibora Horvata iz Čakovca, za moguću rekonstrukciju i sanaciju građevine Stare škole u Hlapičini, Hlapičina 36 A, k.č.br. 897 u k.o. Hlapičina, na način da se predlaže izrada projekta obnove, sanacije i rekonstrukcije objekta kao osnova za daljnje očuvanje Stare škole u Hlapičini, do određivanja namjene i privođenja objekta svrsi. Navedene radnje i daljnji postupci obavljati će se u dogovoru sa Međimurskom županijom koja je vlasnik objekta Stare škole u Hlapičini, te sa VMO Hlapičina,
  1. 4. gradonačelnik usvaja zaključak da je potrebno pribaviti ponude za izradu procjene potrebe izrade procjene utjecaja na okoliš za radove uređenja desne obale rijeke Mure RKM 67+580 – 68-200, u Murskom Središću,
  1. 5. gradonačelnik usvaja zaključak kojim se VMO Hlapičina i voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti Dolores Vrtarić zadužuju za pripremne radnje osnivanja Društva žena Hlapičina,
  1. 6. gradonačelnik usvaja zaključak kojim se određuje cijena od 80,00 kn po satu za obavljanje usluge košnje od strane komunalnih radnika Grada Mursko Središće za zapuštene privatne parcele, u slučaju gdje vlasnici objektivno nisu u stanju održavati i kositi iste.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1490

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 07.09.2015.                                                                       Dražen Srpak