OBNOVITI ĆE SE KROVIŠTE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ – 69. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 02.12.2014. godine na 69. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Grašić Damir, Tina Ujevića 2, Čakovec – zamolba za podršku projekta otvaranja dječjeg vrtića u Križovcu br. 15 – usvaja se zaključak da je suglasnost za navedeni projekt izdana prilikom prvog zahtjeva za isto, pred šest godina,

2.      „Katruža“, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – prihvaća se ponuda prigodnih božićno-novogodišnjih čestitki po cijeni od 5,00 kn/kom te Grad naručuje 50 komada za svoje po potrebe

3.      Obrt „Tralma“, Trstenjak Slavko, Banfi, Štrigova – prihvaća se ponuda suvenira karabitka po cijeni od 25,00 kn/kom, uključujući PDV, te Grad Mursko Središće naručuje 100 komada za potrebe podjele kao suvenira te prodaje istih u Turističko-informativnom centru,

4.      Šahovski klub Mursko Središće – Turk Tajana, Donji Zebanec 7, 40314 Selnica – usvaja se zamolba za sufinanciranje nastupa na kvalifikacijskom prvenstvu za žene u Valpovu od 05.-07.12.2104. godine, te se isplaćuje jednokratne novčana pomoć u iznosu od 400,00 kn, iz sredstava za Šahovski klub Mursko Središće,

5.      „Fravero“ d.o.o., Savska cesta 166, Zagreb – ne prihvaća se ponuda aparata za uvez unbinder i korica za uvez po cijeni od 9.875.00 kn (uključujući PDV), iz razloga nedostatka proračunskih sredstava za navedene namjene,

6.      gradonačelnik usvaja prijedlog – Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2015. godinu sa rokom podnošenja prijedloga do 13.02.2015. godine, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

7.      Međimurska županija, Skupština, Čakovec – prihvaća se prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Podturen, u svezi davanja primjedbi ili prijedloga na istu, uz primjedbu na članak 32.  u kojem se predlaže da se navede za naselje Križovec „sadržaj septičkih i sabirnih jama obavezno je potrebno dovoziti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podturen – Tratna bb, Podturen ili na uređaj aglomeracije Mursko Središće, kada se ista izgradi“,

8.      gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Mursko Središće za 2014. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

9.      gradonačelnik usvaja zaključak o obavljanju poslova stručnog nadzora nad izgradnjom produžetka pješačke staze uz ŽC 2003 u naselju Križovec, kojim se posao dodjeljuje poduzeću „Međimurje investa“ d.o.o., Ruđera Boškovića 16, po cijeni od 1,75% od neto vrijednosti radova,

10.  gradonačelnik usvaja zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja privredne zone „Mursko Središće“, te se prijedlog dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

11.  gradonačelnik usvaja zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Brezje“ u Murskom Središću, te se prijedlog dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

12.  gradonačelnik usvaja zaključak kojim se za rekonstrukciju krovišta zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće odabire ponuda poduzeća „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. Mursko Središće, u iznosu od 8.301,25 kn, uključujući PDV,

13.  gradonačelnik usvaja zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju vozila Lada Niva, za što se zadužuje pročelnik Ureda Grada Miljenko Štefanić,

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/­1376

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 02.12.2014.                                                                       Dražen Srpak

vrtic 2