OBITELJ VURI TRAŽI OBEŠTEĆENJE JER SU IM KAMIONI OŠTETILI KUĆU – 45. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 26.05.2014. godine na 45. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.     Na kolegiju gradonačelnika pristupilo se javnom otvaranju ponuda za sanaciju krovišta i fasade zgrade bivšeg kina „Rudar“ u Murskom Središću, te konstatira sljedeće: po natječaju su zaprimljene 4 ponude, te su iste otvorene prema redoslijedu zaprimanja: a) Team – Mursko Središće – 541.857,49 kn, b) Tekeli projekt inženjering – Mursko Središće – 437.105,00 kn, c) Međimurje graditeljstvo – Čakovec – 516.143,38 kn, d) Gra Coop – Mursko Središće – 464.940,38 kn. Sve cijene navedene su sa uključenim PDV-om, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme Tekeli projekt inženjering iz Murskog Središća, u ukupnom iznosu od 437.105,00 kn,

2.     KK „Rudar Cimper“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za odobrenje besplatnog korištenja sportske dvorane Mursko Središće dana 24.05. za međunarodni košarkaški turnir u vremenu od 14,00 do 18,00 sati, te dodjelu 3 plakete kao nagrade. Također se odobrava zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 07.06. za košarkaški susret generacija, sa početkom u 17,00 sati, u slučaju lošeg vremena,

3.     Udruga za zaštitu potrošača Međimurske županije „Međimurski potrošač“, A.Schulteissa 19, Čakovec – prima se na znanje zakonska obveza jedinica lokalne samouprave za financijsko potporu djelovanja udruga za zaštitu potrošača, u iznosu od 1,00 kn po stanovniku na području Grada, što će biti podmireno nakon rebalansa gradskog proračuna,

4.     Udruga slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za aktivnosti sportske sekcije i sekcije za žene, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge invalida,

5.     obitelj Vuri, Trg bana Josipa Jelačića 4, Mursko Središće – prima se na znanje zahtjev za obeštećenje zbog oštećenja na obiteljskoj kući temeljem velikog prometa kroz centar grada te se obitelj Vuri upućuje da zahtjev podnese nadležnoj instituciji tj. javnom poduzeću „Hrvatske ceste“,

6.     IPA Hrvatska sekcija, Avenija Dubrovnik 10, Zagreb – zbog nedostatka proračunskih sredstva za tu namjenu ne odobrava se zamolba tj. poziv na sudjelovanje u izdavanju preventivne brošure „Internet, nasilje i mladi“, uz napomenu da Grad Mursko Središće već sufinancira Zakladu za prevenciju Međimurske županije,

7.     „Piškornica“ d.o.o., Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec – gradonačelnik prima na znanje pismo namjere glede preuzimanja cjelokupne sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“ od strane „Piškornice“ d.o.o., te se isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

8.     Gradonačelnik informira građane i cjelokupnu javnost da je dana 23.05.2014. godine Međimurskoj županiji i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranja Čakovec upućeno pismo namjere za otvaranje ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Murskom Središću, u poslovnom prostoru u vlasništvu DVD-a Mursko Središće (Frankopanska 8), površine 14,5 m2 u prizemlju zgrade, a Grad je spreman prostor dati na korištenje u obnovljenom stanju i plaćati mjesečni najam,

9.     Gradonačelnik upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Godišnji obračun proračuna Grada Mursko Središće za 2013. godinu, sa potrebnim izvješćima o izvršavanju plana gradnje i plana održavanja komunalne infrastukture, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

10.  Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

11.  Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće,  te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

12.  Gradonačelnik usvaja prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2014. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

13.  Gradonačelnik informira građane i cjelokupnu javnost da je Privredna banka Zagreb, poslovnica Mursko Središće, na prethodnu zamolbu Grada Mursko Središće vratila staro radno vrijeme, počevši od 26.05.2014. godine, i to: ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak 08,00 do 15,00 sati, utorak 08,00 do 18,00 sati, te subota od 08,00 do 12,00 sati,

14.  Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za prikupljanje ponuda za izradu nove ograde oko zgrada Dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću,

2) Grad Mursko Središće kreće u provođenje akcije dezinsekcije komaraca larvicidima, a akciju će provoditi poduzeće „Bioinstitut“ iz Čakovca, dok će se obim poslova dezinsekcije dogovoriti sa izvođačem nakon još jednog pregleda potencijalnih područja infestacije,

3) Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za dogovor sa Centrom za socijalnu skrb Čakovec u svezi rješavanja problema napuštene i zapuštene kuće u Martinskoj ulici k.br. 135, u Murskom Središću, na k.č.br. 1415, k.o. Mursko Središće,

4) gradonačelnik upućuje javnu pohvalu ekipi mladeži žena (12 do 16 godina) DVD Peklenica, koja je na natjecanju vatrogasne mladeži Vatrogasne zajednice Međimurske županije osvojila prvo mjesto, te se plasirala na državno natjecanje,

5) gradonačelnik usvaja zaključak da će se za potrebe održavanja javnih površina, a u sklopu provođenja programa javnih radova, za potrebe Grada Mursko Središće preko ugovora o djelu zaposliti 5 osoba, ukoliko Grad o tome dobije pozitivno rješenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

  

Klasa: 021-05/14-01/­639

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                   GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 26.05.2014.                                                              Dražen Srpak