O ČEMU JE JOŠ ODLUČIVAO STRUČNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA?

U prilogu donosimo zaključke 148. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koje nismo pojedinačno objavili. (rt)

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.01.2017. godine na 148. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Krznar trade d.o.o., Vratišinec – gradonačelnik usvaja prijedlog u svezi plaćanja pogrebnih troškova za pokojnu Korpar Evu iz Križovca, preminulu 24.12.2016. godine, po računu u iznosu od 4.037,00 kn. Navedeno preuzimanje plaćanja pogrebnih troškova odobrava se iz razloga što pokojnica nije imala riješen status u Centru za socijalnu skrb, te će Grad Mursko Središće tražiti povrat navedenih troškova ukopa iz ostavinske mase,

Eufondia d.o.o., Graščica 36, Zagreb – gradonačelnik usvaja zaključak o odobrenju potpisivanja dodatka 2 ugovora o poslovnoj suradnji broj 10-2016, na rok od prvih 6 mjeseci 2017. godine,

Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, i Dolores Vrtarić, voditeljica Odsjeka za opće-društvene djelatnosti, zadužuju se za objavu natječaja za financiranje udruga za 2017. godinu, koji će biti objavljen na službenoj web stranici Grada Mursko Središće www.mursko-sredisce.hr te će se službeni prijavni obrazac moći skinuti sa navedene stranice ili preuzeti u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće – ured br. 1. Rok za podnošenje prijave udruga i klubova je 30 dana od dana objave natječaja a podnositelji su obavezi uz prijavu priložiti i izvješće o radu i utrošenim sredstvima za 2016. godinu,

Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za rješavanje problema odvodnje u ulici Murskoj u Murskom Središću, na način da se postavi upojni bunar i da se isti cijevima spoji do kanala,

Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za pokretanje postupka bagatelne nabave za otkup zemljišta kod skele Mursko Središće – Fusek, za potrebe realizacije budućih gradskih projekata,

Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, u dogovoru sa VMO Hlapičina, zadužuje se za dogovaranje potrebnih ulaganja u Društveni dom Hlapičina u svrhu uređenja prostorija za potrebe MO Hlapičina i Društva žena Hlapičina, u visini planiranih sredstava 50.000,00 kn,

Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada i Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuju se za pokretanje postupka bagatelne nabave za izradu fasade na zgradi Društvenog doma Štrukovec,

Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, u dogovoru sa VMO Križovec, zadužuje se za pokretanje postupka bagatelne nabave za uređenje košarkaškog igrališta (betoniranog ili asfaltiranog) kod igrališta NK „Torpedo“ Križovec,

Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pokretanje postupka bagatelne nabave za radove produžetka ulice Marof i Brezje u Peklenici,

Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pokretanje postupka bagatelne nabave za asfaltiranje parkirališta ispred groblja Peklenica-Križovec, a gradonačelnik sugerira Pogrebnoj udruzi solidarne pomoći Peklenica-Križovec da se članovi ekipe za ukop trebaju opremiti istovjetnim odorama, radi postizanja dostojanstvenog izgleda i pijeteta prema obiteljima pokojnika na pogrebu,

Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pokretanje postupka bagatelne nabave za izradu projekata za multimedijski centar u Sitnicama,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/89

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 16.01.2017.

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

(foto D. Srpak)