NOVI GRADONAČELNIK ODRŽAO PRVI KOLEGIJ

Jučer,28.05.2013. održan je prvi kolegij gradonačelnika. Zaključe sa tog sastanka donosimo u cijelosti.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 28.05.2013. godine na 1. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 1. Sabo Marija, Štrukovec 118 – zamolba za oslobađanje plaćanja dugovanja komunalne naknade u iznosu od 5.607,04 kn za razdoblje od 2000. do 2012. godine ne odobrava se zbog neosnovanosti iste prema važećoj odluci o komunalnoj naknadi, pošto se zamolbe mogu podnositi za obveze tekuće godine, što je podnositelj dužan obaviti,
 2. Novak Ivan, Školska 6, Selnica – žalba na kaznu komunalnog redara prima se na znanje, te će istu rješavati Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, tj. komunalno redarstvo,
 3. Majhen Tea, Vladimira Nazora 24, Mursko Središće – zahtjev na dodjelu stana na korištenje ne može se odobriti jer Grad nema u svom vlasništvu stanove za navedenu namjenu,
 4. KK „Rudar Cimper“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 08.06. za međunarodni košarkaški turnir, koji počinje u 13,00 sati,
 5. Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – koordinacija rada nestručnih djelatnika na ispomoći u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mursko Središće i preporuka za zapošljavanje diplomiranog knjižničara na puno radno vrijeme prima se na znanje, te gradonačelnik konstatira da Gradska knjižnica diplomiranog knjižničara ima trenutno zaposlenog na pola radnog vremena, a ubuduće će se to definirati prema mogućnostima. Nestručni djelatnici u Gradskoj knjižnici rade isključivo kao ispomoć, i to preko programa javnih radova,
 6. „Humana nova“, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec – poziv sponzorima i potencijalnim donatorima socijalne zadruge – zamolba se ne odobrava zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu, te se isti može opet uputiti po javnom pozivu udrugama i klubovima za sljedeću proračunsku godinu,
 7. Peras Ribarić Julija, Kralja Zvonimira 30, Mursko Središće – zamolba za raskid ugovora i povrat uplaćenih sredstava za priključak na kanalizaciju se usvaja, te će se sa imenovanom raskinuti sklopljeni ugovor i izvršiti povrat uplaćenih sredstava,
 8. Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za sponzorstvo tiskanja publikacije „Godišnjak“ na način da će se za isto isplatiti 750,00 kn jednokratne novčane pomoći iz sredstava za školstvo, za tiskanje reklame Grada na pola stranice školskog godišnjaka,
 9. Državni arhiv za Međimurje, Štrigova – zamolba za pretragu arhive i izdavanje preslika karata bivših rudnika na području Grada Mursko Središće upućuje se navedenom arhivu, kako bi karte ukoliko postoje mogle biti javno objavljene na internet stranici Grada, na oglasnoj ploči i na novoj info ploči o istom, u cilju poboljšanja sigurnosnih mjera za građane, a zamolba za karte će biti upućena i Muzeju Međimurja u Čakovcu,
 10. Udruga „Neo“, Lisjak Izabela, Martinska, Mursko Središće – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za projekt 2. plesna manifestacija dana 02.06. u Toplicama Sveti Martin, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava Turističke zajednice Grada Mursko Središće,

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gradonačelnik Srpak Dražen usvaja sljedeće zaključke u svezi novog režima radnog vremena Gradske uprave Grada Mursko Središće, koje stupa na snagu od 10.06.2013. godine:

          ponedjeljak                                  08,00 – 17,00

          utorak, srijeda, četvrtak               07,00 – 15,00

          petak                                            07,00 – 14,00

          blagajna prima uplate građana svaki radni dan,

          stranke se primaju svaki radni dan do 2 sata prije kraja radnog vremena, jer u navedena 2 sata djelatnici Gradske uprave zaključuju npr. rad blagajne i ostale dnevne predmete u postupku,

          kolegij gradonačelnika održavat će se svaki ponedjeljak u 09,00 sati, radi ažurnosti rješavanja podnesaka građana i bržeg rješavanja tjednih obveza djelatnika Gradske uprave,

          na svakom kolegiju izraditi će se tjedni plan radova za predstojeći tjedan, koje će dužnosnici i djelatnici Gradske uprave provoditi uz svakodnevne poslove i obveze,

          navedene mjere objavit će se u medijima, oglasnoj ploči i internet stranici Grada Mursko Središće, a donose se u cilju poboljšanja efikasnosti i dostupnosti Gradske uprave.

 1. Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          prikupiti ponude za dodatnu izgradnju vodovodne mreže i novih česmi na groblju u Murskom Središću,

          prikupiti ponude za postavljanje automata za svijeće na groblju u Murskom Središću,

          djelatnici iz programa javnih radova trebaju detaljno očistiti i urediti šetnicu uz Muru u Murskom Središću,

          djelatnici iz programa javnih radova trebaju detaljno očistiti i urediti groblje u Murskom Središću,

          jedan djelatnik iz javnih radova treba stalno biti zadužen za nadzor i čišćenje šetnice uz Muru,

          jedan djelatnik iz javnih radova treba stalno biti zadužen za nadzor i čišćenje centra Murskog Središća,

          Grad Mursko Središće javno zahvaljuje g. Čurin Željku iz Murskog Središća, koji je besplatno obnovio i popravio oštećenja na zidu kapelice Svetog Ivana Nepomuka u parku u Murskom Središću,

          prikupiti ponude za dodatno uređenje kapelice Svetog Ivana Nepomuka u parku u Murskom Središću,

          obaviti pregled stanja županijskih cesta na području Grada Mursko Središće, te u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Čakovec dogovoriti popravak i sanaciju oštećenja,

          dogovoriti sastanak sa Mjesnim odborom Mursko Središće u svezi rješavanja problematike odvodnje oborinskih voda u ulicama Brezje i Kralja Zvonimira,

          proučiti potrebe i pripremiti novi ugovor o obavljanju građevinskih poslova na području Grada Mursko Središće, o čemu će odlučivati Gradsko vijeće,

          putem javne objave u medijima te na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Mursko Središće pozivaju se ugostitelji s područja Grada Mursko Središće da najkasnije do 10.06. iskažu interes u obliku pisma namjere za postavljanje izdvojene ljetne terase na šetnici uz Muru, a detalji u svezi postavljanja izdvojene ljetne terase definirati će se ugovorom između Grada i ovlaštenog ugostitelja,

          prikupiti ponude za popravak dječjih igrališta u svim naseljima na području Grada, u obzir dolaze samo ponude sa odgovarajućim a-testom,

          predati zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za uređenje struje u ulici Franje Koroša u Murskom Središću,

          popraviti interfon i postaviti zvono na ulazu u Gradsku upravu, u cilju dostupnosti usluga plaćanja na blagajni i podnošenja zahtjeva osobama s invaliditetom,

 

 

 

          urediti prilaz na šetnicu uz Muru u Murskom Središću od smjera parkirališta kod Gradske uprave,

          tražiti od javnih poduzeće dogovor u svezi uređenja komunalne infrastrukture za uređenje Gospodarske zone Brezje – Mursko Središće,

          tražiti od Hrvatskih željeznica uređenje željezničke pruge u Murskom Središću na način da uklone šljunak i šine preostale nakon popravka pruge, tražiti sanaciju željezničkog mosta i obnovu prometa prema Lendavi,

          provesti radove na uređenju odvodnje oborinskih voda u Pekelnici, u Mlinskoj ulici i na Trgu pekleničkih rudara,

          pokušati ponovo naći interesenta za najam trgovine u Štrukovcu,

          organizirati radnu akciju u petak, 31.05. u 17,00 sati u lučici na Muri u Murskom Središću, gdje je potrebno pozvati udruge i DVD Mursko Središće, Križovec i Peklenica kako bi lopatama i pumpama očistili stepenice od mulja koji je nanijela poplava,

          kupiti 2 nova trimera za potrebe košnje trave na javnim površinama u svim naseljima na području Grada,

          u postupku je obavljanje revizije učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta za 2012. godinu. Dostavljen je popunjeni upitnik sa 14 pitanja, temeljenih bruto bilancom i sa traženim analitičkim karticama konta, ugovorima i narudžbenicama, tablicom izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture po djelatnostima, i analitička kartica konta za zimsku službu sa traženim ugovorima.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/517

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 29.05.2013.

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen