NOVE SMJERNICE I PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Prošle je godine odrađivano niz aktivnosti koje su bile definirano Planom, a na sreću nije bilo većih potreba za intervencijama na terenu, za razliku od 2014. kada se naš kraj boravio s poplavama, ukratko je zaključeno na 5. sjednici Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije, kojoj su predsjedali zamjenik župana, ujedno i načelnik Stožera Zoran Vidović, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec Ladislav Söke, te stručni suradnik za poslove županijskih tijela i zaštite i spašavanja Alan Resman. Prema prvoj točki dnevnog reda, napravljena je detaljna analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Međimurskoj županiji u 2015. godini koja je za našu županiju bila relativno mirna u odnosu na prijašnju.

„Stožer je u cijelom tom periodu ispunio svoju svrhu, te dokazao da je spreman na sve eventualne ugroze sigurnosti“, rekao je Vidović dajući svoje viđenje rada Stožera u proteklom razdoblju. Daljnjom je raspravom dotaknuta tema migranata koji su u našoj županiji dobro organiziranim tranzitom prevezeni do granice sa Slovenijom gdje su nastavili svoj put, čime se dokazala i spremnost službi na hitnu reakciju.

01

Na dnevnom redu se našao i prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području županije za razdoblje 2016. – 2019. godine, koji se donosi svake četiri godine, a obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se sudionici usmjeravaju kako postupati i kako preventivno djelovati da ne bi došlo do većih posljedica u situacijama opasnosti. Novost je uvođenje osobe koordinatora na lokaciji koju će načelnik Stožera, temeljem odluke Stožera, imenovati da bude na određenoj lokaciji u situaciji kad negdje nastane veća nesreća. Također, izglasan je i prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2016., kojim se definiraju aktivnosti, sudionici, te financijska konstrukcija za naredne tri godine.

02

Zaključeno je kako je potrebno organizirati osposobljavanje Stožera civilne zaštite Međimurske županije u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Za provedbu pojedinih zadaća iz ovog Plana pokušat će se dobiti dodatna financijska sredstva apliciranjem projekata prema fondovima EU, u suradnji s udrugama civilnog društva i DUZS.

04

Napomenuto je pritom kako postoji želja za modernizacijom opreme i cjelokupnog sustava obrane od poplava, ali i kako će se sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, naziv Stožera prilagoditi odredbama te preimenovati u Stožer civilne zaštite Međimurske županije.

(Mateja Gošćiej, http://medjimurska-zupanija.hr/)

05

06