Nikola Hren sazvao 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica – donosimo dnevni red

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA        

 O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 

KLASA: 021-05/21-01/36

URBROJ: 2109-15-21-01

Selnica, 24. studenog 2021.

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21), članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica te sukladno epidemiološkim mjerama i uputama za postupanje u izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS, predsjednik Općinskog vijeća Općine Selnica

S A Z I V A

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica, koja će se održati

izjašnjavanjem putem e-maila o prijedlogu akata

do dana 29. studenoga 2021. godine (ponedjeljak) do 18.00 sati

 

 • AKTUALNI SAT – pitanja možete dostaviti e-mailom na koja će vam se dostaviti i

                               odgovori

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  

 1. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2021. godinu s 2. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za godinu i obrazloženje;
 2. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2021. godinu
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Selnica za 2020. godinu
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Selnica za 2021. godinu
 5. Prijedlog Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 7. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o prodaji građevinskih zemljišta u naselju Zaveščak
 8. Prijedlog Odluke o kupnji 1/3 nekretnine u Selnici
 9. Prijedlog Odluke o promjeni visine naknade za razvoj na području Općine Selnica
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli novčane naknade umirovljenicima s područja Općine Selnica povodom

božićno-novogodišnjih blagdana

 1. Ostala pitanja i prijedlozi
 • Analiza stanja PILOT PROJEKTA PODATAKA KOMUNALNE NAKNADE
 • MIŠEL STOJKO, BUKOVEC 64

U prilogu poziva dostavljaju se materijali za: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. točku dnevnog reda.

Molim Vas da se sjednici odazovete na način da se do 29. studenog 2021. godine najkasnije do 18:00 sati putem e-maila izjasnite glasovanjem ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN o prijedlozima akata iz Dnevnog reda uz pomoć priloženog glasačkog listića.

Popunjeni glasački listić dostavite putem maila ili osobno u ured Općine Selnica.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Selnica

Nikola Hren, dipl. iur.