Nikola Hren sazvao 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica za 13. srpnja – donosimo dnevni red

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21) predsjednik Općinskog vijeća Općine Selnica

S A Z I V A

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica, koja će se održati

dana 13. srpnja 2021. godine u 19:00 sati u dvorani Doma kulture u Selnici

 

 • AKTUALNI SAT
 • USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ODRŽANE 16. LIPNJA 2021.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
 2. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za prosvjetu, kulturu, sport, dodjelu stipendija i Socijalnog vijeća Općine Selnica
 3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Donjem Zebancu
 4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Selnički zvončići
 5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Selnički zvončići
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončići u Selnici
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Zvončići
 8. Prijedlog Odluke o IV. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
 9. Prijedlog Odluke o VII. izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Selnica
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 11. Ostala pitanja i prijedlozi

U prilogu poziva dostavljaju se materijali za točke 1. – 10. Dnevnog reda.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika Općine Selnica,
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Selnica

Nikola Hren, dipl.iur., v.r.