MURSKO SREDIŠĆE POBRATIMITI ĆE SE S OPĆINOM NARDA IZ MAĐARSKE – 50. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 07.07.2014. godine na 50. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Štikma d.o.o., Slemenice 23, Čakovec – usvaja se ponuda za izradu polo ženskih majica Dry Blend + dvostrani tisak DVD Mursko Središće, u iznosu od 962,40 kn za 16 komada majica, iz sredstava za DVD Mursko Središće,

2.      Usvaja se zaključak o kupnji prijenosnog računala ACER E1-510-35204G50 Dnkk za potrebe vođenja baze podataka nacionalnog informacijskog sustava ARHINET u sklopu obavljanja poslova pismohrane i arhiva Grada Mursko Središće, od firme „Infoel“ Sveti Martin na Muri, po cijeni od 2.695,08 kn, uključujući PDV, plus program Windows 7. Prijenosno računalo zadužuje referent za informiranje – administrativni referent Bračko Bojan, koji je zadužen za obavljanje navedenih poslova vođenja arhiva Grada,

3.      gradonačelnik usvaja zaključak da će Grad Mursko Središće sufinancirati nabavku udžbenika za djecu polaznike Osnovne škole Mursko Središće, tj. za roditelje koji imaju adresu prebivališta na području Grada Mursko Središće i djeca im polaze OŠ Mursko Središće. Detaljni kriteriji,  uvjeti i iznos sufinanciranja kupnje udžbenika tj. knjiga za osnovnu školu biti će definirani u skoro vrijeme, nakon pribavljanja svih potrebnih podataka o učenicima polaznicima Osnovne škole Mursko Središće, te nakon konačnog definiranja sufinanciranja kupnje udžbenika od strane Međimurske županije i države, a sredstva potrebna za knjige osigurati će se rebalansom Gradskog proračuna na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

4.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za organizaciju poslova izgradnje malonogometnog igrališta u romskom naselju Sitnice, u osnovnom obliku – teren, golovi i mreže,

2) referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za obnavljanje zahtjeva prema poduzeću „Hrvatske ceste“ za traženje odobrenja postavljanja stupića na pješačko-biciklističku stazu u ulici Josipa Broza Tita u Murskom Središću, u svrhu onemogućavanja parkiranja osobnih vozila na nogostupima, u razmaku 40 cm od ruka kolnika,

3) referent Šimunić Antun zadužuje se za organizaciju poslova ugradnje jednog rasvjetnog tijela javne rasvjete u Murskom Središću, na križanju ulica Matije Gupca i Martinska,

4) gradonačelnik obaviještava javnost da je sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dogovoreno otvaranje ispostave HZMO u Murskom Središću, i to na jesen ove godine, u zgradi bivše Mjesne zajednice, Frankopanska 8. Obveza Grada je podmiriti troškove adaptacije i uređenja potrebnog ureda za HZMO, a isti će načelno raditi utorkom i četvrtkom, kao i već otvoreni Odjel upravnih poslova Policijske uprave Međimurske u Murskom Središću,

5) gradonačelnik obaviještava javnost da je obavljen posao baždarenja skele u Križovcu, da je obavljen tehnički pregled skele Križovec i skele Mursko Središće-Fusek, te da će obje skele biti puštene u promet uskoro tj. nakon dobivanja službenog rješenja o tehničkom pregledu. Za skelu Križovec potrebno je pronaći i osposobiti osobu za polaganje službenog ispita za voditelja skele,

6) gradonačelnik usvaja zaključak da je za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća potrebno pripremiti službeno pismo namjere o bratimljenu Grada Mursko Središće i Općine Narda u Mađarskoj, u kojoj živi velik broj Hrvata i Grad sa istom već godinama ima uspostavljenu kvalitetnu suradnju. Time bi se i službeno formalizirala navedena suradnja sa Općinom Narda, a sporazum o bratimljenu trebao bi se potpisati za blagdan Svete Barbare dana 04. prosinca 2014. godine,

7) temeljem prijedloga referenta Šimunić Antuna, usvaja se zaključak o kupnji novog laserskog printera za potrebe Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće,

8) gradonačelnik usvaja zaključak o izdavanju rješenja o oslobađanju plaćanja NK „Rudar“ Mursko Središće komunalnog doprinosa za dogradnju klupskih prostorija, a temeljem Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,

9) referent Šimunić Antun zadužuje se za provođenje organizacije poslova tj. pribavljanje ponuda i koordinaciju rada izvođača radova obnove kuhinje DV „Maslačak“ Mursko Središće,

10) Kraljić Marija, voditeljica Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće obrazložila je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o poslovanju Grada Mursko Središće, te je usvojen zaključak da se polugodišnji izvještaj i te prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu upućuju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

11) gradonačelnik obaviještava javnost da je dana 03.07.2014. godine (četvrtak) u Gradu Mursko Središće održan je službeni sastanak gradonačelnika, komunalnog redara i zapovjednika DVD-a Mursko Središće, Peklenica i Križovec, na kojem su razmatrane sve odredbe Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene i turističke sezone 2014. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite. Temeljem navedenog, mole se građani svih naselja Grada Mursko Središće da u vrijeme žetvene i turističke sezone 2014. godine striktno poštuju protupožarne odredbe navedenog Plana, da ne pale vatre na otvorenom te da se tako i osobno prema prirodi i drugim materijalnim dobrima odnose pažnjom dobrog gospodara i na taj način doprinesu protupožarnoj zaštiti. U doba žetvene i turističke sezone pojačani nadzor na terenu obavljati će komunalni redar Belše Drago u suradnji sa DVD-ima Mursko Središće, Peklenica i Križovec te nadležnom Policijskom postajom Mursko Središće. Komunalnom redaru se nalaže da odredbe Plana striktno provodi, a naročito u dijelu koji se odnosi na paljenje po zdravlje ljudi škodljivih materijala.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 021-05/14-01/­815

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                   GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 07.07.2014.                                                           Dražen Srpak