MOGUĆA OBNOVA STARE ŠKOLE U HLAPIČINI – 52. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 29.07.2014. godine na 52. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Kraljić Marija, Belše Drago i Vrtarić Dolores), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.    Udruga dijabetičara Mursko Središće – odobrava se kupnja trakica za mjerenje šećera, masnoće i triglicerida, iz sredstava pomoći za invalidne osobe.

2.    Za Staru školu u Hlapičini koja je u vlasništvu Međimurske županije, te koja je u lošem građevinskom stanju, dogovoreno je sa županom da će se učiniti još jedna procjena stanja, iako postoji elaborat i odluka o njenom rušenju, te ako procjena pokaže da je obnova moguća pokušala bi se pronaći namjena (postoji ideja i muzeju Ivanovaca), te preko EU fondova sačuvati Staru školi.

3.    Zapadno pročelje Centra za kulturu zbog kasnijeg renoviranja, djelomično će se urediti.

 

4.    Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće i Mjesni odbori s područja grada zadužuju se za izradu plana za suzbijanje ambrozije, koji će se provoditi u razdoblju cvatnje.

2) Komunalni redar Belše Drago zadužuje se za organizaciju poslova uređenja Spomen parka naftnog rudarstva u Peklenici,

3) Komunalni redar Belše Drago i DVD Mursko Središće zadužuju se za organizaciju prijevoza i dostave boja za farbanje na poplavljena područja uz rijeku Savu.

  

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

  

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK 

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­890

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                         GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 29.07.2014.                                              Dražen Srpak