MILJENKO CMREČAK SAZVAO 6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

 

S A Z I V A M

6.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati dana 10.06.2014. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice

Grada Mursko Središće.

 

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.       a) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine,

          b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2013. godinu,

          c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o programu održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2013. godinu, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

2.       Prijedlog Izvješća o radu DV „Maslačak“ za 2013. godinu, (materijal u prilogu, obrazloženje – ravnateljica Cilar Spomenka),

3.       Prijedlog Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće za 2013. godinu, (materijal u prilogu, obrazloženje – ravnateljica Horvat Vlasta),

4.       Prijedlog Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Mursko Središće za 2013. godinu, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

5.       Prijedlog Izvješća povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Mursko Središće na dan 31.12.2013. godine, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

6.       Prijedlog Odluke o iskazivanju interesa za povjeravanje sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“ trgovačkom društvu „Piškornica“ d.o.o., (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

7.       Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

8.       Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

9.       Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

10.     Prijedlog Odluke o provođenju natječaja za osnivanje prava gradnje na k.č.br. 697/1 z.k.ul.br.2730 u k.o. Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

11.     Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2014. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

 

         Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.