MILJENKO CMREČAK SAZVAO 11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 26.05.2015. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

 

 1. 1. a) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za

razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,

 1. b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna za 2015. godinu,
 2. c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne

infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

 1. d) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

 1. e) Prijedlog Odluke o izmjeni plana nabave za 2015. godinu,
 2. f) Prijedlog Izmjena programa javnih potreba u športu Grada Mursko Središće za 2015.g.
 3. g) Prijedlog Odluke o deponiranju slobodnih novčanih sredstava,
 1. 2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Mursko Središće,
 1. 3. a) Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog udjela nekretnine k.č. br. 980 u k.o. Hlapičina,
 2. b) Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog udjela nekretnine k.č. br. 1030 u k.o. Hlapičina,
 1. 4. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Mursko Središće,
 2. b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima Grada Mursko Središće,
 1. 5. Prijedlog – Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2015. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite,
 1. 6. a) Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće,
 2. b) Prijedlog – Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 3. c) Prijedlog – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Mursko Središće u 2015. godini,
 1. 8. Prijedlog Odluke o načinu korištenja i sufinanciranja rada reciklažnog dvorišta,
 1. 9. Prijedlog Odluke o potrebi razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu.

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.

IMG_0590