MILJENKO CMREČAK SAZVAO 10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 17.03.2015. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

 

 1. 1. a) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine,
 2. b) prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 3. c) prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

 

 

 1. 2. a) Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,
 2. b) Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće u 2014. godini,

 

 

 

 1. 3. a) Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,
 2. b) Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu i financijski plan za 2015. godinu,

 

 

 

 1. 4. Prijedlog zaključka o donošenju:
 2. a) Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Grad Mursko Središće,
 3. b) Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za Grad Mursko Središće,
 4. c) Plan zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće,
 5. d) Plan Civilne zaštite Grada Mursko Središće,

 

 

 1. 5. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

 

 

 1. 6. Izvješće gradonačelnika za razdoblje 01.07.2014. do 31.12.2014. godine,

 

 

 1. 7. a) Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Mursko Središće,
 2. b) Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima Grada Mursko Središće,

 

 

 1. 8. Prijedlog zaključka o usvajanju Sporazuma o komisijskom vođenju poslova sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“,

 

 

 1. 9. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Mursko Središće u 2015. godini,

 

 

 1. 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za preimenovanje i imenovanje novih ulica na području Grada Mursko Središće,

 

 

 1. 11. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 102 u k.o. Mursko Središće,

 

 

 1. 12. Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

 

 

 1. 13. a) Prijedlog Odluke o izgradnji Gospodarske zone Brezje,
 2. b) Prijedlog Programa izgradnje Gospodarske zone Brezje,

 

 

 1. 14. Prijedlog Odluke o izradi strateškog razvojnog programa Grada Mursko Središće do 2020. godine,

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.