LIJEPOM NAŠOM U MURSKOM SREDIŠĆU – 54. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 12.08.2014. godine na 54. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.    International project studio d.o.o., Celjska 39, Zagreb – prihvaća se ponuda za izradu projektne dokumentacije za postavljanje metalnih montažnih stupića, na pješačko-biciklističkoj stazi uz državnu cestu D-209 u Murskom Središću, u iznosu od 1.000,00 kn uključujući PDV,

2.    HTV, Prisavlje 3, Zagreb (emisija „Lijepom našom“, urednik Branko Uvodić) – gradonačelnik prima na znanje pismo namjere za snimanje emisije „Lijepom našom“ u Murskom Središću (2 emisije po 60 minuta), te se voditeljica Turističko-informativnog centra Dolores Vrtarić zadužuje za provođenje svih detalja i uvjeta daljnjih aktivnosti u svezi dogovora za organizaciju projekta snimanja emisije „Lijepom našom“ u Murskom Središću,

3.    Gradonačelnik usvaja zaključak – obavijest u svezi radnog vremena skele Mursko Središće-Fusek, koja počinje sa radom tj. prometovanjem u plovidbenoj sezoni od 15.08.2014. do 31.10.2014. godine, i to u dane vikenda, prema sljedećem rasporedu: petak 16,00 -17,00 sati i 20,00 – 21,00 sati, a subota i nedjelja 06,00 – 07,00 sati, 11,00 – 12,00 sati, 16,00 – 17,00 sati te 20,00 – 21,00 sati. Radno vrijeme skele Mursko Središće-Fusek će se u mjesecu rujnu i listopadu modificirati prema vremenu izlaska i zalaska sunca,

4.    Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova farbanja instalacijskih ormarića na fasadi te ograde balkona zgrade budućeg Centra za kulturu u Murskom Središću, kao i za popravak i farbanje zidića amfiteatra u parku u Murskom Središću,

2) temeljem učestalih upita građana, gradonačelnik obaviještava javnost da Grad Mursko Središće ove godine neće provoditi natječaj potican od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća“ i to zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu. Navedeni natječaj za  Grad će raspisati i provoditi tijekom 2015. godine, a do tada se građani mogu javiti na istovjetni natječaj koji je raspisala Međimurska županija pod nazivom „Javni natječaj za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – volimo Međimurje – štedimo energiju“.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 021-05/14-01/­921

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                               GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

 

Mursko Središće, 12.08.2014.