LEŽEĆI POLICAJCI USKORO U NAŠEM GRADU – ZAKLJUČAK 6. STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA !

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 01.07.2013. godine na 6. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

  1. Jambrošić Kristijan i Antolašić Zvjezdana, Glavna 43, Peklenica –peticija protiv rada izvan propisanog radnog vremena caffe bara „TNT“ u Peklenici  prima se na znanje i ista će biti proslijeđena nadležnim službama tj. policiji i gospodarskoj inspekciji, jer Grad nije nadležan za izdavanje suglasnosti na radno vrijeme ugostiteljskih objekata niti za kontrolu radnog vremena, i već duže vrijeme ne izdaje suglasnosti za produženo radno vrijeme,
  2. Usvaja se zaključak da je potrebno prikupiti 3 ponude za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata za Grad Mursko Središće,
  3. Usvaja se zaključak o potvrdi izgleda karte bivših ugljenokopa na području Grada Mursko Središće, što je naručeno od firme „Eltel“ iz Čakovca, za što se zadužuje referent Bračko Bojan,
  4. Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Provjeriti održavanje grobnih mjesta na groblju u Murskom Središću, te vlasnicima zapuštenih grobnih mjesta poslati obavijest o obvezi održavanja,

          Špoljarić Ivan iz Murskog Središće, Martinska 118, temeljem zamolbe i iz razloga lošeg imovinskog stanja oslobađa se plaćanja pogrebnih troškova za pokojnu suprugu Špoljarić Alicu, u iznosu od 1.679,42 kn,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za provođenje rušenja drveća i čišćenja parcela u gospodarskoj zoni Brezje u Murskom Središću, što je potrebno obaviti u roku od 15 dana, zbog daljnjeg provođenja parcelizacije zone,

          VMO Peklenica, predsjednica Maltarić Ivana i referent Šimunić Antun, zadužuju se za provjeru dostupnosti puta duž k.č. br. 590 u k.o. Peklenica,

          Usvaja se zaključak da se gradonačelnik ovlašćuje za potpis ugovora sa trgovinom „Metss“ d.o.o. Čakovec, kao jedinim ponuđačem po ponovljenom javnom natječaju za zakup poslovnog prostora – trgovine u Štrukovcu. Minimalna tražena najamnina je bila 1,80 EUR/m2 za 75 m2 prostora u Štrukovcu, a Metss je ponudio 1,86 EUR /m2, te se ugovor potpisuje na rok od 20 godina, sa mogućnošću revizije svakih 5 godina,

          Usvaja se zaključak da je potrebno za Gradsko vijeće pripremiti sve izmjene i dopune odluka u svezi priključenja na kanalizacijsku mrežu, a do tada građani za izvođenje priključka plaćaju stvarne troškove po ponudi koju će im dostaviti Grad Mursko Središće, a Grad će vršiti izvođenje radova i nadzor istih preko ugovora o obavljanju građevinskih poslova, za što se zadužuju pravnik Štefanić Miljenko i referent Šimunić Antun,

          Usvaja se zaključak da je u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste Čakovec potrebno provjeriti zakonske mogućnosti postavljanja tzv. „ležećih policajaca“ u pojedinim prometnim ulicama u Murskom Središću, za što se zadužuje referent Šimunić Antun,

          Usvaja se zaključak da je na prilazu šetnici kod lučice u Murskom Središću od strane parkirališta kod Gradske uprave potrebno postaviti rubnike, za što se zadužuje referent Šimunić Antun.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/638

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 01.07.2013.

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen