LEA OLETIĆ IZ HLAPIČINE U LONDONU PREZENTIRA ZNANSTVENI RAD IZ MEDICINE – 104. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.10.2015. godine na 104. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. „Urbia“ d.o.o., I.G.Kovačića 10, Čakovec – usvaja se ponuda za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće u ukupnom iznosu od 87.375,00 kn, te se prijedlog odluke o istom dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  1. 2. VMO Hlapičina – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Hlapičina održane dana 22.09.2015. godine, uz napomenu da će se želja za postavljanje prometnih znakova pokazivača brzine vozila realizirati u skladu sa financijskim mogućnostima VMO Hlapičina,
  1. 3. Lea Oletić, Hlapičina 60 – odobrava se zamolba za jednokratnu novčanu pomoć za prezentaciju znanstvenog rada iz područja medicine na znanstvenom kongresu Excellence in Pediatrics u Londonu od 09.10. do 12.10.2015. godine, u iznosu protuvrijednosti 150 funti za troškove smještaja u hostelu, a potrebna sredstva osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu,
  1. 4. Grozdana Rob, Istarsko naselje 7, Mursko Središće – odobrava se zamolba za dodjelu financijske potpore za podmirenje putnih troškova za prijevoz do Velenja (Slovenija) dana 13.11.2015. za promociju knjige „Rječnik Murskog Središća“ na način da se isplaćuje jednokratna pomoć u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za kulturu. Napominje se da je Grad Mursko Središće platio troškove tiskanja knjige i financirao 2 službene promocije „Rječnika Murskog Središća“, te se autori upućuju da za buduće promocije pokušaju osigurati potrebna financijska sredstva iz drugih izvora,
  1. 5. Ministarstvo financija, Zagreb – Antun Šimunić, voditelj odsjeka za graditeljstvo, gospodarstvo, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za dostavu podataka za registar koncesija – godišnji plan davanja koncesija za 2016. godinu,
  1. 6. Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje dopis u svezi zakonskih odredbi o uređenju predškolskog odgoja i obrazovanja te zaključuje da Grad provodi sve zakonske odredbe iz tog područja,
  1. 7. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Zvonko Vrtarić, zamjenik gradonačelnika i Antun Šimunić, voditelj odsjeka za graditeljstvo, gospodarstvo, stambene i komunalne poslove, zadužuju se za provođenje nadzora radova na uređenju zgrade Centra za kulturu Mursko Središće,

2) Dolores Vrtarić, voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti, zadužuje se za organizaciju manifestacije „Martinje v Središću“ a datum istog će se odrediti u najskorije vrijeme.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1727

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 05.10.2015.                                                                       Dražen Srpak