KRAJ LUČICE NOVI PJEŠAČKI MOST – ZAKLJUČCI 71. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 17.12.2014. godine na 71. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Radioklub „Međimurje“ sekcija 9A1CMS – odobrava se zamolba za pomoć za nabavu novog radio uređaja – radio stanice, koji će Grad sufinancirati nakon rebalansa gradskog proračuna u 2015. godini,
  2. 2. Hrastić Mladen, Hlapičina 76 – radi ostvarivanja prava pristupa s javnog puta na parcelu sa sagrađenom obiteljskom kućom, svagdašnjim vlasnicima nekretnine označene kao k.č.br.1068 k.o. Hlapičina (povlasna nekretnina) dodijeljuje se pravo služnosti puta preko k.č.br. 1083 k.o. Hlapičina (poslužna nekretnina) uz obvezu svagdašnjih vlasnika da poslužnu nekretninu održavaju, o čemu će se sklopiti odgovarajući sporazum,
  3. 3. gradonačelnik usvaja Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
  4. 4. Udruga dijabetičara Mursko Središće – odobrava se zamolba za kupnju trakica za mjerenje šećera, masnoće i triglicerida u iznosu do 300,00 kn do kraja 2014. godine,
  5. 5. „Reci Da“ d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22c, Čakovec – prihvaća se ponuda za izradu promo filma za Grad Mursko Središće, u iznosu od 24.300,00 kn plus PDV za 300 DVD kompleta, i to: izrada scenarija, analiza i prikupljanje arhive, oblikovanje-uređivanje ulaznih tekstova, prijevod teksta za titlovanje na engleski, snimanje kadrova prema scenariju, montaža i izrada promo filma u trajanju do maksimalno 15 minuta, izrada autorske glazbe, isporuka videa u HD rezoluciji i rezoluciji pogodnoj za gledanje na web stranicama. Promo film treba biti završen i dostavljen najkasnije do Dana Grada Mursko Središće 14.05.2015. godine, a plaćanje istog biti će po rebalansu gradskog proračuna 2015. godine, nakon čega je moguća i dodatna narudžba promo filma na USB formatu,
  6. 6. „Defensor“, Zagrebačka 71, Varaždin – prihvaća se ponuda za potpisivanje ugovora o obavljanju poslova određenih Zakonom o zaštiti i spašavanju za potrebe Grada Mursko Središće, ugovor se potpisuje na trajanje od 24 mjeseca u iznosu od 490,00 kn plus PDV mjesečno,
  7. 7. Ivica Jembrih Cobovički, Zavojna 6, Varaždin – prihvaća se ponuda za otkup knjige „Vse kak si ostavil“, te Grad naručuje 2 komada knjige po cijeni od 80,00 kn/kom,
  8. 8. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za pribavljanje ponuda za održavanje i popravak javne rasvjete u svim naseljima na području Grada Mursko Središće,

2) referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuje se za organiziranje poslova uređenja oborinskih voda u ulici Dr. Vinka Žganca u Murskom Središću,

3) Grad Mursko Središće javno zahvaljuje poduzeću „Hrvatske ceste“ Zagreb i Varaždin za financiranje postavljanja stupića na nogostupe u ulici Josipa Broza Tita u Murskom Središću. Ujedno se mole građani da svoja vozila ne parkiraju na nogostupu u ulici Josipa Broza Tita jer time oštećuju postavljene stupove, te da ne parkiraju niti ne cesti jer time ometaju promet,

4) referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuje se za naručivanje potrebne projektne dokumentacije za preuređivanje Društvenog doma u Peklenici, (uređivanje potkrovlja za potrebe udruga) uključujući i troškovnik za zamjenu pokrova društvenog doma, u svrhu mogućeg kandidiranja u fondove ili ministarstva,

5) referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuje se za prikupljanje ponuda za asfaltiranje Zavrtne ulice u Peklenici i uređenje puta do obitelji Uremović u Hlapičini, u svrhu mogućeg kandidiranja u fondove ili ministarstva,

6) komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za postavljanje novog prometnog znaka na tržnici u Murskom Središću, kojim se dozvoljava slobodno parkiranje vozila nakon 15,00 sati,

7) prihvaća se ponuda firme „Žagar projekt“ iz Čakovca, za besplatnu izradu idejnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Mure, 50 m uzvodno od lučice u Murskom Središću,

8) Grad Mursko Središće iskazuje interes za otkup zemljišta i kuće u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, k.č.br. 102 u k.o. Mursko Središće, (uz novouređeno dječje igralište) u svrhu uređenja buduće etno kuće,

9) Grad Mursko Središće ženskim osobama iznad 12 godina starosti upućuje javni poziv za upis u buduću novu ginekološku ambulantu u Murskom Središću. Upis je moguće obaviti nakon 15.01.2015. godine u Uredu Grada Mursko Središće putem ispunjavanja unificiranog obrasca, a nakon toga upis će biti moguće obaviti i na drugim lokacijama npr. liječnici obiteljske medicine i susjedne općine, o čemu će građani biti naknadno obaviješteni,

10) gradonačelnik obaviještava javnost i građane da kod nailaska na problem otvaranja starih rudarskih jama na zemljištima isto mogu prijaviti komunalnom redarstvu Grada Mursko Središće, a Grad Mursko Središće pokušat će naći izvore financiranja u svezi sanacije takvih rupa,

11) gradonačelnik usvaja zaključak kojim se referent za gradnju Šimunić Antun zadužuje za naručivanje novog vozila za potrebe zajedničkog komunalnog redarstva (Dacia Logan 1,5 DCI) a kupnju istog sufinancirat će Grad Mursko Središće i općine Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec,

12) komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za pribavljanje ponuda za obnovu postolja spomenika rudaru u parku u Murskom Središću,

13) pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za pribavljanje ponuda za izradu revizije sveukupne dokumentacije i poslova u svezi gospodarenja otpadom,

14) gradonačelnik usvaja zaključak kojim se ugostiteljima na području Grada Mursko Središće u vremenu od 19.12.2014. do 05.01.2015. godine dozvoljava besplatno produženje radnog vremena do 02,00 sati,

15) gradonačelnik usvaja zaključak o organiziranju susreta sa gospodarstvenicima s područja Grada Mursko Središće, koji će biti održan dana 16.01.2015. godine (petak) u Pansionu „Ilonka“ u Murskom Središću, a na istom će gospodarstvenici biti upoznati sa aktualnostima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, agencije Redea, Obrtničke komore i HGK Međimurske županije. Gospodarstvenicima će u svezi navedenog susreta biti upućeni službeni pozivi, za što se zadužuje Ured Grada Mursko Središće,

16) gradonačelnik obaviještava javnost i građane da je sa Poljoprivrednom zadrugom Čakovec postignut dogovor u svezi korištenja prostora dvorišta zadruge za potrebe slobodnog parkiranja vozila za građane, počevši od 27.01.2015. (utorak) pa nadalje u vremenu od 06,00 do 20,00 sati. Mole se građani da poštuju vrijeme zatvaranja dvorišta jer će u protivnom vozila ostati zaključana unutar ograde,

17) gradonačelnik obaviještava javnost i građane da Gradska uprava Grada Mursko Središće dana 02.01.2015. (petak) i 05.01.2015. (ponedjeljak) koristi kolektivni godišnji odmor, a dežurstvo u navedene dane obavljat će komunalni odjel tj. komunalni redar i komunalni djelatnici za hitne poslove.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/14-01/­1476

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 17.12.2014.                                                                       Dražen Srpak