KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE ! (foto Zlatko Rihtarec)

 

 

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće konstituirano je prije nekoliko sati. Za predsjednika izabran je Miljenko Cmrečak, dok su dame, Ivana Maltarić i Roberta Cesar dobile mjesta dopredsjednika. Napominjemo da su sve odluke donesene jednoglasno ! U vlasti su tako zastupljene sve političke opcije  pa izgleda da oporbe neće biti nego će svi zajednički raditi za dobrobit grada. Tako nešto nije se dogodilo u povijesti Murskog Središća i može značiti samo to da odgovornost za upravljanjem gradom preuzimaju sve političke stranke !

Građani će sa ovim biti vrlo zadovoljni jer za neki napredak nije nam potrebno političko prepucavanje nego zajednički rad svih izabranih predstavnika.

Oformljene su i dvije komisije. Mandatna u sastavu: Hrženjak Dominik, predsjednik , Korbelj Tomislav i Žganec Maja, članovi. U komisiju za Izbor i imenovanje ušli su kao predsjednik Sanjković Leonard, a kao članovi Goričanec Ivan i Matić Miladin.

O svemu ćemo vas izvijestiti detaljnije tijekom sutrašnjeg dana.

 

 

 

U nastavku donosimo zaključke 4. Kolegija gradonačelnika.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 17.06.2013. godine na 4. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 1. VMO Hlapičina – zamolba za jednokratnu novčanu pomoć za kupnju nove pumpe za postojeći mjesni vodovod se odobrava u 50% traženog iznosa tj. 2.500,00 kn, te se zadužuje tajnik Štefanić Miljenko da službenim dopisom obavijesti mještane naselja Hlapičina o zakonskoj obvezi i uvjetima priključenja na vodovodnu mrežu,
 2. Turk Stjepan, Matije Gupca 78, Mursko Središće – pritužba u svezi uništavanja ceste i asfalta u ulici Matije Gupca prima se na znanje te se zadužuje gradonačelnik Srpak Dražen za obavljanje razgovora sa vlasnikom parcele na kojoj se vrši dovoz otpadnog građevinskog materijala, u cilju nalaženja najboljeg rješenja za sve građane, a ukoliko dogovor ne uspije Grad će o problemu službeno izvijestiti nadležne inspekcijske službe i Hrvatske vode,
 3. Turistička zajednica Međimurske županije Čakovec – obavijest da se servis dobrodošlice na granici neće se provoditi zbog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 01.07.2013. godine gradonačelnik prima na znanje, te je o istom potrebno obavijestiti građane tj. javnost i medije za što se zadužuje referent Bračko Bojan,
 4. Međimurska županija Čakovec – Sporazum o sufinanciranju obrane od tuče na području Međimurske županije u iznosu od 13.823,00 kn obveze za Grad Mursko Središće prima se na znanje te se usvaja zaključak da je od Međimurske županije potrebno tražiti službeno obrazloženje da li se isto može provoditi na području Grada, zbog granice i navodnih avionskih koridora,
 5. ŠRD „Mura“ Mursko Središće – zamolba za sanaciju mosta na terenima Napolitanke-Mali Balaton se načelno odobrava uz zaključak da će Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko i Šimunić Antun isto provjeriti na licu mjesta, i odobrava se zamolba tj. izdaje dozvola za postavljanje spomen ploče preminulim ribolovcima na groblju u Murskom Središću,
 6. „Vitafit“ Istarsko Naselje 3, Mursko Središće – zamolba za ustupanje dječjeg igrališta u Istarskom Naselju na korištenje za održavanje ljetnog sportskog kampa se načelno odobrava, uz obvezu organizatora kampa da u razdoblju održavanja istog od 01.07. do 15.08. na navedenoj površini sam provodi parkovnu košnju trave ili da Gradu refondira troškove košnje u tom razdoblju,
 7. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Čakovec – priopćenje za javnost za svibanj u svezi kretanja broja nezaposlenih osoba i aktivne politike zapošljavanja prima se na znanje,
 8. „Hrvatski radio Čakovec“ – prijedlog poslovne suradnje prima se na znanje te će se isto dogovarati prema eventualnoj potrebi,
 9. „Elektromont“, Zrinskih 57, Selnica – prihvaća se ponuda za uređenje elektroinstalacija nape u  kuhinji u zgradi DV „Maslačak“ u Murskom Središću u iznosu od 2.320,00 kn plus PDV,
 10. „Team“ d.d., Dobriše Cesarića 5, Čakovec – ponuda za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vatrogasnog spremišta u Križovcu, prima se na znanje, te se referent Šimunić Antun zadužuje da do 24.06. prikupi ponude za isto od poduzeća i obrtnika Črešnjovec Antuna i Tekeli projekt inženjeringa iz Murskog Središća, te Milena shop iz Hlapičine,
 11. „HJ projekt“ Mursko Središće –  ponuda za otkup poslovnog prostora u Murskom Središću, Trg bana Josipa Jelačića 10, u iznosu od 127.928,02 EUR prima se na znanje, te će Grad razmotriti sve zakonske mogućnosti u svezi provođenja istog,
 12. Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          referent Šimunić Antun zadužuje se za reviziju poslova čistačice i izradu popisa poslova,

          usvaja se zaključak da Turističko informativni centar Mursko Središće u razdoblju turističke sezone od 01.07. do 01.09. treba raditi dvokratno kroz tjedan tj. od 08,00 do 19,00 sati dnevno i subotom od 08,00 do 14,00 sati, a kao djelatnice TIC-a određuju se Todorović Slađana i Bek Klara. Tajnik-pročelnik ureda Grada Štefanić Miljenko zadužuje se za organizaciju radnog vremena, a referent Bračko Bojan zadužuje se za organizaciju radnog sastanka djelatnika Gradske uprave i TIC-a,

          Dino Leskovec iz Murskog Središća proglašen je najučenikom OŠ Mursko Središće, te mu Grad daje javnu pohvalu i biti će nagrađen prigodnom nagradom iz stavke ostale donacije, a za nabavku iste zadužuje se referent Bračko Bojan,

 

 

 

 

          potrebno je pošljunčati ili popločati prilaze šetnici uz Muru u Murskom Središću iz smjera ulice Matije Gupca i iz centra, za što se zadužuju zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun,

          potrebno je do kraja urediti poljske puteve na području Grada Mursko Središće, za što se zadužuju zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun,

          potrebno je zaključiti postupak postavljanja ogradne na šetnici uz Muru u Murskom Središću i na šetnici postaviti table upozorenja, za što se zadužuju zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun,

          usvaja se zaključak da Grad Mursko Središće donira 2.000,00 kn za potrebe Caritasa Čakovec, kao pomoć u humanitarnom djelovanju doma za dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“, a za provođenje istog zadužuje se voditeljica odjela za financiranje Kraljić Marija,

          usvaja se zaključa da Grad Mursko Središće donira 4.000,00 kn za potrebe organiziranja mlade mise Stojko Kristijana iz Hlapičine dana 22.06.,

          potrebno je popisati zapuštene grobove na groblju u Murskom Središću te organizirati njihovo održavanje preko gradske komunalne službe i vlasnicima izdati račune za navedenu uslugu, za što se zadužuje referent Šimunić Antun i voditeljica odjela Kraljić Marija,

          usvaja se zaključak da je potrebno pokušati provesti zakonski propisane mjere za  naplatu dugovanja od firme „Art“ iz Murskog Središća u iznosu 32.329,30 kn,

          do 30.09.2013. godine potrebno je Gradskom vijeću predložiti i provesti zakonski propisane odluke u svezi zaštite arhivskog i registraturnog gradiva Grada te akte u svezi civilne zaštite te zaštite i spašavanja, a za pripremu istih zadužuju se tajnik Štefanić Miljenko i referent Bračko Bojan,

          potrebno je točno definirati radno vrijeme i provoditi nadzor rada za djelatnike zaposlene u programu javnih radova, za što se zadužuje referent Šimunić Antun,

          potrebno je provesti utvrđivanje zakonski propisanih mogućnosti za postavljanje ugostiteljske terase na šetnici uz Muru u Murskom Središću, za što se zadužuju tajnik Štefanić Miljenko i gradonačelnik Srpak Dražen,

          potrebno je prikupiti ponude za izradu dvije info ploče sa kartama bivših rudnika na području Grada Mursko Središće. Navedene info ploče biti će postavljene u centru Murskog Središća i na šetnici uz Muru, te će karata rudnika biti javno objavljena na službenoj internet stranici Grada Mursko Središće, za što se zadužuje referent za informiranje Bračko Bojan.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/13-01/583

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 17.06.2013.

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen