Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Selnica 16. lipnja 2021. godine

P O Z I V

kojim se pozivate na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica, koja će se održati dana 16. lipnja 2021. godine (srijeda) u 20,00 sati u Domu kulture – stara škola Selnica, te predlažemo sljedeći:

DNEVNI RED:

Utvrđivanje kvoruma na temelju izvješća Općinskog izbornog povjerenstva Općine Selnica

  1. Izbor Mandatne komisije
  2. Izvješće Mandatne komisije o mandatima članova Općinskog vijeća Općine Selnica
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  • svečana prisega članova općinskog vijeća
  1. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
  2. Izbor predsjednika Općinskog vijeća
  3. Izbor prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Emilija Kos, v.r.