KOME SU DODIJELJENI STUDENTSKI KREDITI ? – 62. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 13.10.2014. godine na 62. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      „Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – usvaja se zamolba za donaciju i Grad Mursko Središće podupire rad zaklade u predloženom iznosu od 1,00 kn/stanovniku, uz napomenu da Grad izražava želju da aktivno sudjeluje u radu zaklade putem predstavnika u Upravnom odboru,

2.      Društvo žena Mursko Središće – usvaja se zamolba za postavljanje spomen ploče na grobu za pokojnog mještana „Slaveka Netinog“, na groblju u Murskom Središću, za što se zadužuje referent za graditeljstvo Šimunić Antun. Predsjednik Gradskog vijeća Cmrečak Miljenko i referent za informiranje Bračko Bojan zadužuju se da u dogovoru sa Društvom žena Mursko Središće prikupe podatke o „Slaveku Netinom“ te da se isto prezentira u medijima povodom postavljanja spomen ploče za „Slaveka Netinog“,

3.      Društvo žena Mursko Središće – odobrava se zamolba za financiranje akcije „Blagdan dobrote“ tijekom mjeseca prosinca organizacijom druženja za starije, nemoćne i usamljene osobe, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.500,00 kn iz sredstava za tekuće donacije starijim osobama,

4.      Udruga dijabetičara Mursko Središće – odobrava se zamolba za kupnju trakica za mjerenje šećera, masnoće i triglicerida, na način da će se podmiriti račun ljekarne za navedene trakice, iz sredstava za invalidne osobe,

5.      Udruga „Zora – za nenasilje i ljudska prava“, A.Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za korištenje prostorije za sastanke uz TIC Mursko Središće, Trg braće Radić bb, dana 04.11.2014. godine od 10,00 do 11,00 sati za organizaciju predavanja u sklopu projekta „Nikad nije kasno“ u cilju informiranja javnosti o načinu prevencije i zaštite vezano uz obiteljsko nasilje,

6.      temeljem 4 zamolbe pristigle u po natječaju propisanom roku, gradonačelnik donosi odluku o dodjeli studentskih kredita za akademsku godinu 2014/2015, kojom se studentski krediti dodjeljuju sljedećim studentima – Mesarić Petra (Peklenica), Vuglač Matija (Mursko Središće), Tarandek Ivana (Mursko Središće) i Galović Renata (Štrukovec). Studenti kojima je odobrena dodjela studentskog kredita, nakon primitka službene odluke i zapisnika Povjerenstva, dužni su se javiti u poslovnicu „Privredne banke Zagreb“ u Murskom Središću, radi dogovora za potpisivanje ugovora,

7.      Kraljić Marija, voditeljica odjela za financiranje i proračun, podnijela je financijsko izvješće za razdoblje 01. do 09. mjeseca 2014. godine,

8.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) temeljem prestanka opasnosti od poplave rijeke Mure, gradonačelnik obaviještava javnost da se građanima dozvoljava besplatno uzimanje vreća sa pijeskom iz „zečjeg nasipa“ pri lučici na Muri u Murskom Središću, i to u neograničenim količinama do daljnjega, tj. do odvoza svih vreća s pijeskom,

2) Šimunić Antun – referent za graditeljstvo, i Belše Drago – komunalni redar, zadužuju se za organizaciju i provođenje radova šljunčanja puta i uređenja parkirališta uz igralište „Šoderka“ u Murskom Središću, u svrhu osiguranja dovoljno parkirališnih mjesta u okolici sportske dvorane Mursko Središće za potrebe javnog snimanja emisije „Lijepom našom“ dana 22.10.2014. godine u Murskom Središću.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/­1169

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

 

Mursko Središće, 13.10.2014.