KOLEGIJ GRADONAČELNIKA – REVITALIZIRATI ĆE SE MAJUR U ŠTRUKOVCU

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.09.2016. godine na 137. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Šimunić Antun, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Gradonačelnik usvaja zaključak u svezi početka izrade prijedloga Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2017. godinu, te će isti biti dostavljen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje najkasnije početkom prosinca 2016. godine,
  1. 2. Gradonačelnik usvaja zaključak o potrebi naručivanja izrade projektne dokumentacije za revitalizaciju zgrade majura u Štrukovcu za namjenu budućeg centra za posjetitelje, a troškovi izrade dokumentacije podmiriti će se iz gradskog proračuna iz razloga što isto nije odobreno za sufinanciranje iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture, raspisanog od strane Ministarstva turizma,

majur-2

  1. 3. Gradonačelnik usvaja zaključak o pokretanju postupka bagatelne nabave za sanaciju kosine na novom dijelu obaloutvrde Frgov – Mursko Središće, a za isto se zadužuje Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove,
  1. 4. Gradonačelnik usvaja zaključak o pokretanju postupka bagatelne nabave za obnovu teleskopskih tribina u sportskoj dvorani Mursko Središće, a za isto se zadužuje Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove,
  1. 5. Gradonačelnik usvaja zaključak o pokretanju postupka bagatelne nabave za postavljanje štaglja (škedenj) kod buduće etno kuće u Martinskoj ulici u Murskom Središću, a za isto se zadužuje Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Gradnja škednja pokreće se zbog vraćanja samog prostora u nekadašnje stanje autohtonosti te zbog potrebe očuvanja starih kola i drugih dosada nabavljenih starih oruđa i alata te onih koje će Grad dobiti u vlasništvo putem javnog poziva za darovanje ili kupnju,
  1. 6. Gradonačelnik usvaja zaključak o pokretanju postupka bagatelne nabave za postavljanje drvenog zvonika na šetnici u Murskom Središću, a za isto se zadužuje Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove,
  1. 7. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Odsjek za komunalne poslove zadužuje se za obavljanje svih potrebnih poslova uređenja groblja Mursko Središće za predstojeći blagdan Svih svetih 01.11.2016. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/2239

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 26.09.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak