Kolegij gradonačelnika – MO Sitnice naloženo da dostavi popis osoba koje pale smeće i ostale sirovine!

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 22.08.2018. godine na 38. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

  1. Nalaže se Mjesnom odboru Sitnice da Gradu Mursko Središće – Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove dostavi popis svih kućanstava na području naselja Sitnice koja su fekalnu kanalizaciju spojila na oborinsku, a temeljem saznanja koje su članovi Mjesnog odbora Sitnice iznijeli na sjednici vijeća mjesnog odbora. Također se nalaže Mjesnom odboru Sitnice da Gradu Mursko Središće dostavi popis osoba koje vrše paljenje smeća i ostalih sirovina.
  2. Prihvaća se ponuda tvrtke TPA AUDIT d.o.o. za usluge revizije povećanja kapitala u stvarima u komunalnom poduzeću Murs – ekom.
  3. ŠRD „Mura“ Mursko Središće – temeljem odobrene kapitalne donacije u iznosu od 375.000,00 odobrava se isplata u iznosu od 120.000,00 kuna za nabavku drvene stolarije i crijepa za izgradnju ribičkog doma.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/1141                                                            GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 22.08.2018.