Kolegij gradonačelnika – 5.000 kuna za Hrvaško kulturno društvo Pomurje

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.11.2019. godine na 71. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Planinarsko društvo „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se korištenje sportske dvorane za 22. Vincekov pohod dana 18. i 19. siječnja 2020. godine.

2.Hrvaško kulturno društvo Pomurje – temeljem podnesene Zamolbe za nabavu opreme Hrvatskog kulturnog centra – Zrinski u Lendavi Grad Mursko Središće će u svom proračunu za 2020. godinu osigurati novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna

3.Serjojnske mame i bebe – Zamolba za dodjelu gradskog prostora na korištenje – Grad Mursko Središće raspolaže s adekvatnim prostorom koji udovoljava svim traženim zahtjevima navedenim u Zamolbi (blizina sanitarnog čvora, veličina prostorije) u novouređenom društvenom domu u Hlapičini te je taj prostor moguće odmah staviti na raspolaganje i korištenje bez naknade u dogovorenim terminima

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/1142                                                              GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 05.11.2019.