KANDIDATI ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA – 31. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 10.02.2014. godine na 31. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Ministarstvo zdravlja, Zagreb – prima se na znanje obavijest o obvezama jedinica lokalne i regionalne samouprave u donošenju i provedbi Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 2014. godinu, te se od nadležnog Zavoda za javno zdravstvo traži izrada prijedloga Godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za Grad Mursko Središće,

2.      Levačić Krešo, R.Boškovića, Mursko Središće – odobrava se zamolba za pokroviteljstvo 9. Utrke Grada Mursko Središće dana 30.08.2014. godine na način da se za isto isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10.900,00 kn iz sredstava za sport,

3.      „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće – prihvaća se ponuda za izradu i dobavu preslice za brod na Muri u Križovcu, u sveukupnom iznosu od 10.500,00 kn,

4.       „Motus“, Martinska 12, Mursko Središće – ugovor o održavanju i ažuriranju web stranice Grada Mursko Središće – produžuje se ugovor počevši od 10.02. na neodređeno vremensko razdoblje uz mogućnost raskida ugovora uz otkazni rok od 30 dana,

5.      Međimurska zaklada solidarnosti „Katruža“, Čakovec – usvaja se zamolba za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 1,00 kn po stanovniku,

6.      VMO Sitnice – temeljem pisane zamolbe VMO Sitnice, referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuje se za poduzimanje potrebnih radnji za uređenje kanala za odvodnju oborinskih voda u ulici naselja Sitnice,

7.      Usvaja se Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Mursko Središće za 2014. godinu,  te će isti biti objavljen u Službenom glasniku Međimurske županije,

8.      Temeljem raspisanog javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće, kao gradonačelnik Grada za dodjelu nagrade Grada Mursko Središće predlažem sljedeće, po kategorijama:

ZAHVALNICA GRADA

          Antekolović Tomislav, župnik, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog humanitarnog rada i svekolikog doprinosa RKT župi Mursko Središće,

          Stojko Stanislav, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog humanitarnog rada,

          Bogdan Franjo, Hlapičina – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u MO Hlapičina,

          Vršić Ivan, Štrukovec – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u MO Štrukovec,

          Šalari Ivan, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u kulturi i slikarstvu,

          Palnec Miljenko, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u vatrogastvu,

          Sabo Danica, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg vođenja crkvenog zbora i angažiranosti u RKT župi Mursko Središće,

          Bek Zlatko, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u Turističkoj zajednici Grada Mursko Središće,

          NK „Rudar“ Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u nogometu i sportskog doprinosa razvoju Grada,

          Caritas Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg humanitarnog rada,

NAGRADA GRADA

          „Sobočan Interijeri“ d.o.o. Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog gospodarskog rada, ulaganja i doprinosa razvoju Grada,

          „Murs Ekom“ d.o.o. Mursko  Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog gospodarskog rada, ulaganje i doprinosa razvoju Grada,

          Levačić Krešo, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog sportskog rada i sportskog doprinosa razvoju Grada,

 

 

 

 

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

          Šubić Ivo, Mursko Središće – posthumno – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada i doprinosa na području glume i kulture,

          dr. Kostović Jakov, Mursko Središće – posthumno – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada na crkvenom području svećeništva, te područjima književnosti i kulture,

Gradonačelnik također prima na znanje i podupire prijedloge koji su već podneseni od strane drugih osoba, i to kako slijedi:

ZAHVALNICA GRADA

          Glavina Klara, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada i doprinosa u Društvu žena Mursko Središće,

          Novak Barbara, Peklenica – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada i doprinosa u Knjižnici i MO Peklenica,

          Bezek Martina, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog sportskog rada,

NAGRADA GRADA

          DVD Križovec – za 80-tu godišnjicu osnivanja i djelovanja u podizanju kvalitete vatrogastva i ugleda Grada,

          Varga Anica, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u USR „Sport za sve“ i sportskog doprinosa razvoju Grada,

          „Allvar“ d.o.o. Peklenica – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog gospodarskog rada, ulaganja i doprinosa razvoju Grada,

          Bahun Zlatko, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u PD „Bundek“,

          Vršić Sonja, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog rada u PD „Bundek“, i kulturnog rada u Osnovnoj školi Mursko Središće,

          Liklin Smiljan, Mursko Središće – zbog dugogodišnjeg kvalitetnog sportskog rada u NK „Rudar“ Mursko Središće,

9.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko zadužuje se za provođenje ponovljene zamolbe za odobrenje cjelodnevnog radnog vremena Stanice za tehnički pregled vozila u Murskom Središću, koju je potrebno dostaviti nadležnim institucijama,

          zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za izradu skice za rješavanje problematike odvodnje oborinskih voda u Tekstilnoj ulici u Murskom Središću,

          zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se organizaciju provođenja poslova provođenja nove izmjere kvadratura stambenih i poslovnih prostora u svim naseljima na području Grada Mursko Središće, u svrhu definiranja obveza plaćanja komunalne naknade, a isto je potrebno obaviti najkasnije do siječnja 2015. godine,

          u Gradu Mursko Središće kao službena osoba za nadzor nepravilnost zadužen je pravnik Štefanić Miljenko, o čemu postoji i službena odluka te će ista biti objavljena na web stranici Grada Mursko Središće, za što se zadužuje referent za informiranje Bračko Bojan,

          prihvaća se ponuda firme „Pireko“ iz Oroslavlja u iznosu od 18.940,00 kn plus PDV, za kupnju grijača za toplu vodu u sistemu sportske dvorane Mursko Središće.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

Klasa: 021-05/14-01/147

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 10.02.2014.                                                                      Dražen Srpak