KAKO PLAKATIRATI U GRADU?

Temeljem članka 45. Statuta Grada Mursko Središće, (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 9/09 i 5/13) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće dana 01.06.2015. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom regulira postavljanje oglasa i plakata na oglasnim stupovima, oglasnim pločama i drugim oglasnim predmetima (dalje: oglasni predmeti) te način i postupak obavljanja navedenih poslova na području Grada Mursko Središće.

Obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja je komunalna djelatnost od lokalnog značenja za Grad Mursko Središće.

Članak 2.

Pod obavljanjem poslova oglašavanja i plakatiranja osobito se razumijeva:

– preuzimanje ponuđenih oglasa ili plakata prema uvjetima i cjeniku koji je sastavni dio ove odluke,

– briga o urednom i estetskom izgledu oglasnih predmeta kao i o njihovom održavanju,

– uklanjanje oglasa i plakata po isteku roka izlaganja najkasnije u roku od 2 dana,

– postavljanje novih oglasnih predmeta.

Članak 3.

Oglasi, plakati i druge vrste obavijesti smiju se isticati i u izlozima pojedinih poslovnih prostora uz dozvolu vlasnika odnosno korisnika istih uz uvjet da se time posebno ne narušava estetski izgled izloga. Nije dozvoljeno isticanje neukusnih oglasa i plakata odnosno oglasa i plakata čiji je sadržaj protivan zakonu ili usvojenim vrijednostima utvrđenim u Statutu Grada Mursko Središće.

Članak 4.

Fizičke i pravne osobe zainteresirane za isticanje plakata i oglasa dužne su iste dostaviti Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove koji je isključivo nadležan za poslove plakatiranja. Nakon zaprimanja plakata ili oglasa, Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove dužan je pečatirati zaprimljene plakate ili oglase radi razlikovanja od nepropisno postavljenih plakata ili oglasa, te iste nakon plaćanja naknade postaviti na oglasne predmete.

Na oglasnim predmetima postavljati oglase ili plakate smije samo Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Nije dopušteno postavljanje oglasa ili plakata preko već istaknutih oglasa ili plakata kojih rok izlaganja još nije prošao. Pozicioniranje plakata ili oglasa ovisi o slobodnom mjestu na oglasnom predmetu.

Plaćanjem naknade iz članka 7. ove Odluke pravna ili fizička osoba ostvaruje pravo na isticanje plakata i oglasa na oglasnim predmetima.

Naknada se ne plaća za postavljanje smrtovnica a plaćanja naknade oslobođeni su i vjerske i humanitarne organizacije, političke stranke, te ostale udruge s područja grada koje mogu plakate i oglase postavljati samostalno uz prethodnu obavijest Odsjeku za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

Prethodnu obavijest iz prethodnog stavka vjerske i humanitarne organizacije, političke stranke, te ostale udruge s područja grada mogu dostaviti Odsjeku za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove na godišnjoj razini.

 

Članak 5.

Područje Grada Mursko Središće predstavlja jedno područje za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja. Oglasne predmete svojim Zaključkom određuje Gradonačelnik Grada Mursko Središće (dalje:Gradonačelnik).

 

  1. NAKNADA ZA PRUŽENE USLUGE

 

Članak 6.

Grad Mursko Središće ima pravo na naknadu za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja.    Naknadu iz stavka 1. ovoga članka plaća korisnik usluge.

 

Članak 7.

Visina naknade za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja na području Grada Mursko Središće:

Veličina plakata ili oglasa (format) Trajanje oglasa (u danima) Jedinica mjere CIJENA
do B2 do 7 dana kom 15,00 kn
B2 i više do 7 dana kom 20,00 kn
do B2 više od 7 do 21 dan kom 30,00 kn
B2 i više više od 7 do 21 dan kom 40,00 kn

III. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 8.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako samostalno  postavi oglas ili plakat na oglasnim predmetima suprotno članku 4. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn.

U prijelaznom razdoblju od 01. rujna 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine umjesto kazni utvrđenih ovim člankom Odsjek za graditeljstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove ovlašten je izdavati upozorenja u slučaju postavljanja plakata i oglasa protivno odredbama ove odluke.

 

Članak 9.

Oglase ili plakate postavljene na oglasne premete suprotno odredbama ove odluke Grad Mursko Središće će ukloniti na trošak pravne ili fizičke osobe koja ih je postavila ili u čiju korist su postavljeni. Trošak uklanjanja plakata postavljenih protivno ovoj odluci jednak je visini naknade za postavljanje plakata iz članka 7. ove Odluke.

Prema osoba iz stavka 1. ovog članka Grad Mursko Središće ima pravo i na naknadu štete prema općim propisima obveznog prava.

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Na sve što nije regulirano odredbama ove Odluke primjenjivat će se zakoni kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od 01. rujna 2015. godine.

Ova Odluka objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Mursko Središće.

GRAD MURSKO SREDIĆE

GRADONAČELNIK

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak