KADA ĆE PROMMING ASFALTIRATI RUGLO U CENTRU GRADA ? – 27. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 13.01.2014. godine na 27. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Udruga za sindrom down MŽ, A.Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju tj. jednokratnu pomoć u iznosu od 400,00 kn za redoviti rad udruge, iz sredstava za pomoć invalidima,

2.      MUP, PU Međimurska, Jakova Gotovca 7, Čakovec – prima se na znanje prijedlog za ustrojstvo Odbora za promet u sklopu Vijeća za prevenciju Grada Mursko Središće, te će se isto riješiti na prvoj sljedećoj sjednici navedenog Vijeća. U Odbor se kao predstavnici Grada Mursko Središće imenuju Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko i Šimunić Antun,

3.      Osnovna škola Mursko Središće, V. Nazora 22, Mursko Središće – zahtjev za regulaciju prometa kod škola u Murskom Središću i Hlapičini prima se na znanje, te će isto razmatrati novoformirani Odbor za promet u sklopu Vijeća za prevenciju Grada Mursko Središće,

4.      Udruga uzgajivača međimurskog konja „Međimurec“, R. Boškovića 2, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju jednokratne pomoći u iznosu od 500,00 kn za redoviti rad udruge, iz sredstava za udruge,

5.      NK „Sokol“, Školska, Vratišinec – odobrava se zamolba za korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 15.02.2014. godine u vremenu od 12,00 do 16,00 sati za potrebe odigravanja utakmice zimske malonogometne lige MNS za kategoriju limaći, a naplata korištenja sportske dvorane će se izvršiti u skladu sa važećim cjenikom,

6.      Vrhar Igor i Kristina, Štrukovec 32 – odobrava se zamolba za sufinanciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću u Svetom Martinu na Muri, uz napomenu da će Grad Mursko Središće za sve podnositelje zahtjeva za sufinanciranje po svim osnovama prije odobrenja zahtjeva prvo provjeravati da li podnositelj zahtjeva ima dugovanja prema Gradu,

7.      Horvat Martina, Dr.Ante Starčevića 34, Peklenica – zamolba za jednokratnu novčanu pomoć proslijeđuje se na rješavanje Socijalnom vijeću Grada Mursko Središće,

8.      Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – dopis u svezi projekta novog prostora Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće prima se na znanje, te će se isto rješavati na zajedničkom sastanku predstavnika Grada Mursko Središće i Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,

9.      Udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Međimurske županije, Čakovec – odobrava se zamolba za jednokratnu novčanu pomoć za redoviti rad udruge u iznosu od 400,00 kn iz sredstava za pomoć invalidima,

10.  Grad Prelog – gradonačelnik prima na znanje odluku o istupanju Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,

11.  Javna vatrogasna postrojba Čakovec – gradonačelnik prima na znanje dostavljeni dopis o promjeni godišnje naknade (glavarine) na 15,00 kn po stanovniku te o plaćanju troškova obavljanja intervencije, te usvaja zaključak da će se Grad Mursko Središće pridržavati odredbi važećeg potpisanog sporazuma tijekom 2014. godine kojim je utvrđen iznos glavarine od 6,00 kn po stanovniku, a ubuduće će Grad podmirivati samo troškove obavljanja intervencija JVP bez plaćanja glavarine,

12.  Oršoš Olivera, Sitnice 17, Mursko Središće – zamolba za jednokratnu novčanu pomoć proslijeđuje se na rješavanje Socijalnom vijeću Grada Mursko Središće,

13.  Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom, Vlatka Mačeka 4, 34000 Požege – zamolba za jednokratnu novčanu pomoć ne odobrava se zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu i iz razloga što Grad Mursko Središće financijski podupire isključivo udruge s područja Grada i Međimurske županije,

14.  DUZS, Područni ured Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje završno izvješće o simulacijskoj vježbi „Vodni val 2013“ održanoj dana 28.10.2013. godine u Zagrebu, na kojoj je uspješno sudjelovala postrojba Civilne zaštite te Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Mursko Središće,

15.  Moto klub „Miners“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje javne zelene površine ispred klupskih prostorija dana 17.01. i 18.01.2014. godine, u svrhu održavanja klupskog druženja, uz obavezu da MK „Miners“ nakon istog počisti smeće sa navedene javne zelene površine,

16.  Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava, Dr. Ive Kečkeša 16, 40313 Prelog – zamolba za jednokratnu novčanu pomoć ne odobrava se zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu i iz razloga što Grad Mursko Središće financijski podupire isključivo udruge s područja Grada,

17.  Team d.d., Rudarska 1, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje obavijest o održavanju ročišta radi sklapanja predstečajne nagodbe koje će se održati dana 17.01. u prostorijama Trgovačkog suda u Varaždinu, te će istom kao predstavnik Grada Mursko Središće prisustvovati pravnik Štefanić Miljenko,

18.  Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje prostorije za sastanke uz prostorije Turističko-informativnog centra u Murskom Središću, za potrebe održavanja radionica i edukacija u sklopu projekta „Parental responsibility“,

19.  PD „Bundek“, Poljska 19, Mursko Središće – odobrava se zamolba za pomoć u organizaciji 16. Vincekovog pohoda, na način da će Turistička zajednica Grada Mursko Središće financirati i organizirati kuhanje čaja i podjelu klipića kod Turističko-informativnog centra u Murskom Središću za učesnike Vincekovog pohoda dana 19.01.2014. godine,

20.  „Murs Ekom“ d.o.o., Frankopanska 8, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje dostavljeni spisak korisnika odvoza komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće, te će se na zajedničkom sastanku utvrditi popis kućanstava koja nisu u sustavu odvoza komunalnog otpada kojima će se poslati pisana obavijest o obvezi uključenju sukladno Zakonu o otpadu, a za što se zadužuje Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove,

21.  Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Komunalni odjel zadužuje se za prikupljanje ponuda za izradu prilaznog puta do deponije smeća „Hrastinka“,

          Gradonačelnik Srpak Dražen za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremiti će pisano izvješće o radu za 2013. godinu,

          Vrtarić Zvonko, Šimunić Antun i Bračko Bojan zadužuju se za pripremu skice i troškovnika za uređenje zasebne prostorije arhiva za potrebe Grada Mursko Središće, što je potrebno pripremiti u roku od 30 dana,

          Komunalni odjel zadužuje se za prikupljanje ponuda za sanaciju 2 propala šahta na cesti u ulici Josipa Broza Tita u Murskom Središću, koji su uništeni zbog velikog prometa teretnih vozila,

          Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika, zadužuje se za kontaktiranje sa predsjednicom VMO Mursko Središće u svezi definiranja daljnje suradnje za uređenje kanala u ulici Brezje u Murskom Središću,

          Usvaja se zaključak da Grad Mursko Središće potiče službeno osnivanje društava žena u naseljima Križovec, Hlapičina i Štrukovec, te je u cilju istog potrebno održati osnivačke skupštine istih,

          Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada zadužuje se za ponovno slanje zamolbe tvrtki „Promming“ d.o.o. za uređenje parkirališta u centru grada Mursko Središće, kraj trgovine „Termoprom“, u skladu sa prethodnim usmenim dogovorom direktora tvrtke „Promming“ i gradonačelnika.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/33

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 13.01.2014.                                                                      Dražen Srpak

                                                                                   foto: Tin Tomanić