JOSIP MURKOVIĆ IZRADITI ĆE REPLIKU STARIH KOLA ZA PRIJEVOZ NAFTE – 36. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 17.03.2014. godine na 36. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      „Hrvatski Caritas“, Ksaverska cesta 12a, Zagreb – odobrava se zamolba za sudjelovanje u korizmenoj akciji „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“ na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 200,00 kn iz sredstava za Caritas,

2.      „Humana Nova“, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za izdavanje dozvole za postavljanje kontejnera za sakupljanje tekstila i obuće na lokaciji kod Policijske postaje u Murskom Središću, te se podnositelj zamolbe upućuje da istu dostavi MUP, Policijska uprava Međimurska, Policijska postaja Mursko Središće, s obzirom na činjenicu da je Policija (a ne Grad) vlasnik navedenog zemljišta na kojem se želi postaviti kontejner,

3.      Općina Selnica – odobrava se zamolba za određivanje člana u radnu skupinu za osnivanje Muzeja nafte u Selnici, te se u radnu skupinu kao predstavnici Grada Mursko Središće imenuju Murković Josip iz Peklenice i Malekoci Oletić Božena iz Peklenice,

4.      Gradonačelnik usvaja Odluku o preventivnoj i obaveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2014. do 2016. godine na području Grada Mursko Središće,

5.      Međimurska županija – Grad Mursko Središće daje očitovanje u svezi traženja potreba o javnom linijskom prijevozu putnika na način da ističe da nema pritužbi građana u svezi linijskog prijevoza, ali da Grad traži uvođenje više linija zbog bolje prometne povezanosti sa Čakovcom,

6.      ŠRD „Verk“ Križovec – odobrava se zamolba za kupnju ili donaciju trimera za košnju ribičkih staza, na način da se isplaćuje 1.000,00 kn jednokratne novčane pomoći iz sredstava za navedeni sportski klub iz tekućih donacija,

7.      NK „Torpedo“ Križovec 171 – zamolba za kapitalnu donaciju u svrhu zamjene postojećih dotrajalih reflektora na nogometnom igralištu – gradonačelnik zaključuje da će pokušati dogovoriti donaciju bandera potrebnih za reflektore od strane npr. „Elektra“ Čakovec, a financijska kapitalna donacija ne može se osigurati zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu,

8.      Ljekarne Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – prihvaća se ponuda za kupnju medicinskih potrepština za mjerenje triglicerida i kolesterola za potrebe Udruge dijabetičara Mursko Središće, u iznosu od 911,36 kn, uključujući PDV, iz sredstava za udruge invalida,

9.      Gradonačelnik usvaja zaključak te obaviještava javnost da Grad Mursko Središće od 17.03.2014. godine, u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Čakovec – ispostava Mursko Središće, započinje sa provedbom programa provedbe društveno korisnog rada za korisnike zajamčene minimalne naknade (radno sposobne nezaposlene osobe s obvezom rada za opće dobro), u koji je uključeno 19 osoba koje će obavljati poslove održavanja javnih površina i čišćenja ulica,

10.  pranje kanalizacije u Murskom Središću – kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda poduzeća „Međimurske vode“ d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, u iznosu od 500,00 kn plus PDV na sat, u što je uključeno i zbrinjavanje taloga,

11.  Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

            a) zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju     se za provjeru stanja, popravak i bojanje  postojećih dječjih igrališta u svim naseljima, za postavljanje ograda uz dječja igrališta prema cesti tamo gdje je to potrebno, te za popravak           koševa na košarkaškom igralištu u Peklenici,

            b) gradonačelnik ponavlja javni poziv građanima i obaviještava vlasnike pasa koji iste šeću po

            šetnici uz Muru i drugim javnim površinama, da prema važećoj Odluci o držanju kućnih   ljubimaca i postupanju s psima i mačkama, te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama na            području Grada Mursko Središće, (SGMŽ br. 16/05),  pse ne puštaju sa povodaca te da iza   svog psa sam vlasnik treba počistiti nered, kako komunalni       redar ne bi bio prisiljen izdavati         novčane kazne za prekršitelje propisanih odredbi. Na šetnici je sve više ljudi, turista, majki sa      malom djecom i gradonačelnik moli za razumijevanje problema,

            c) komunalni redar Belše Drago zadužuje se za provjeru stanja rasvjetnih tijela javne rasvjete u     svim naseljima na području Grada, u cilju utvrđivanja potreba popravka i zamjene istih,

            d) za deponiju „Hrastinka“ određuje se radno vrijeme subotom od 10,00 do 12,00 sati te   utorkom i četvrtkom od 11,00 do 15,00 sati, počevši od 18.03.2014. godine. Na deponiju           „Hrastinka“ dozvoljen je dovoz i odlaganje manjih količina zemlje, građevinskog i prirodnog      otpada (granje, šiblje, lišće) u skladu sa rješenjem nadležne inspekcije za zaštitu okoliša,

            e) referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje se za obaviještavanje medija o početku rada    Odjela upravnih poslova Policijske uprave Međimurske u Murskom Središću. Upravni odjel         započinje sa radom dana 18.03. na adresi Frankopanska 8, Mursko Središće, te će građani moći        (neovisno o svom prebivalištu, dakle i iz susjednih općina) obaviti poslove izdavanja osobnih            iskaznica, putovnica, prijave prebivališta i izdavanja uvjerenja o prebivalištu, a u planu je i            daljnje kompletiranje svih usluga za građane,

            f) zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun zadužuju se za nadzor          izrade replike nekadašnjih kola za prijevoz nafte, što je potrebno za Spomen park naftaštva        u Peklenici, a koja izrađuje „Bravarija Josip Murković“ iz Peklenice,

            g) gradonačelnik usvaja zaključak da je za potrebe obnove stolova kod skele Mursko Središće-     Fusek potrebno naručiti drvnu građu u vrijednosti od 1.400,00 kn, što će biti plaćeno po predračunu poduzeća „Tekeli projekt inženjering“ (pilana) iz Murskog Središća.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

  

Klasa: 021-05/14-01/359

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 17.03.2014.                                                                       Dražen Srpak