JAVNI  POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Klasa: 007-01/22-01/20

Ur.broj: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 20.01.2022.g.

 

Temeljem članka 5. Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće  o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/18-01/1627 gradonačelnik Grad Mursko Središće objavljuje slijedeći

JAVNI  POZIV

za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

Grad Mursko Središće raspisuje javni poziv za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na svom području u 2022. godini.

 

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja:

Poticaji za uređenje nekretnina odnose se na uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće na kojima:

 • je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg primatelj poticaja namjerava urediti za stanovanje,
 • se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg primatelj poticaja planira ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt,

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine uz uvjet da je vlasnik ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba neprekinuto najmanje dvije godine do dana isteka roka za dostavu prijave na natječaj te:

 • da u slučaju da se na nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje vlasnik ima prebivalište na području Grada Mursko Središće te nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje,
 • bez obzira na prebivalište vlasnika ili činjenicu da korisnik poticaja ima ili nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt.

Visina poticaja:

Grad Mursko Središće će vlasnicima nekretnina (kojima se sukladno ovom natječaju odobri poticaj) na području grada  na kojoj:

 • je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje dodijeliti poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna
 • se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti dodijeliti poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna, te priznati komunalni doprinos u slučaju gradnje za novi stambeni objekt sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće ili ugovora o korištenju poticaja dužan je Gradu vratiti dobivena sredstva najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta. Kao sredstvo osiguranja za ispunjenje navedene obveze korisnik poticaja dužan je Gradu Mursko Središće prilikom sklapanja ugovora predati ovršnu ispravu – zadužnicu na iznos odobrenog poticaja.

Pozivaju se svi zainteresirani da u Ured Grada Mursko Središće podnesu prijavu za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće pismenim putem na adresu: Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće s naznakom „PRIJAVA – POTICAJI ZA UREĐENJE NEKRETNINA 2022“ najkasnije do 11. ožujka 2022. godine

Prijava treba sadržavati slijedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev/prijavu za dodjelu poticaja,
 • presliku osobne iskaznice
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu,
 • kopiju katastarskog plana za nekretninu,
 • izjavu podnositelja prijave da nema drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje,
 • potvrdu kojom se dokazuje da je vlasnik nekretnine i/ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba – potvrda poslodavca,
 • potvrdu o prebivalištu korisnika poticaja samo u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje
 • podatke o bankovnu račun korisnika poticaja.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

Nakon isteka roka za dostavu prijava za ostvarenje poticaja, Stručno povjerenstvo razmatra prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima iz Odluke Gradskog vijeća o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/18-01/1627 te predlaže Gradonačelniku listu korisnika poticaja. U sklopu razmatranja prijava Stručno povjerenstvo od prijavitelja može zatražiti pojašnjenja kao i drugu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina. Odluka o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.

O rezultatima ovog javnog natječaja svi podnositelji prijava će biti obaviješteni pismenim putem najkasnije u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak