JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SELNICA

Na temelju članka 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i Odluka Općinskog vijeća Općine Selnica o prodaji zemljišta, Općinski načelnik Općine Selnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Selnica

 

  1. 1. Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

Snimka cijelog zaslona 15.4.2016. 202332

  1. 2. Prodaja čestica iz članka 1. ovog Natječaja odvijat će se u općinskoj vijećnici Općine Selnica, svakog utorka od 10 – 12 sati, počevši od 19.04.2016. godine, do prodaje svih čestica.

Ponude u javnoj dražbi izjavljuju se za svaku parcelu posebno.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Jedan kupac ima pravo sudjelovati u nadmetanju za najviše dvije čestice.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

  1. 3. Jamčevina u iznosu od 10% uplaćuje se na žiro račun Općine Selnica:HR542340009183850009

sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.

  1. 4. Natjecatelji na javnu dražbu trebaju donijeti dokaz o uplaćenoj jamčevini i presliku osobnih iskaznica svih onih koji se žele uknjižiti kao vlasnici parcele, odnosno presliku rješenja o registraciji za pravne osobe.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko u javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 15 dana po potpisu kupoprodajnog ugovora.

Kupci pravo vlasništva kupljene parcele upisuju u zemljišne knjige na osnovi zaključenog kupoprodajnog ugovora i nakon uplaćene kupoprodajne cijene.

Natjecatelju čija je ponuda niža od posljednje, jamčevina se vraća.

Natjecatelj koji u javnoj dražbi kupi parcelu, gubi pravo na povrat jamčevine ukoliko odustane od ponude ili u roku od 30 dana donošenja zaključka o prodaji parcele, ne zaključi kupoprodajni ugovor.

  1. 5. Sve ostale informacije o ovom natječaju mogu se dobiti usmeno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica, na adresi – Jelačićev trg 4, Selnica ili na broj telefona: 040/861-344 ili 040/861-890.

KLASA: 944-01/16-01/1

URBROJ: 2109-15-16-01

Selnica, 12.04.2016.

Načelnik Općine Selnica:

Ervin Vičević, v.r.

02