I NA GROBLJU NEŠTO NOVO !

Agilna predsjednica Mjesnog odbora Mursko središće Marina Pilipović Orehovec pobrinula se da malo uljepša gradsko groblje. Tako je spomenuti odbor čiji su članovi još Golubić Nikola, Lisjak Marko, Zadravec Dražen, Turk Antun, Tekeli Andrija i Jurinić Damir, nabavio nove podmetače za stolice u mrtvačnici koje su platili 198,00 kuna.

Također su dopremljene i nove kante za smeće koje Odboru nisu bile nikakav trošak jer ih je doniralo poduzeće MURS-EKOM kojem se gospođa Marina ovim putem zahvaljuje !

O radu Mjesnog odbora predsjednica nam je rekla sljedeće: Iz našeg fonda išla je rasvjeta na šetnici, opločenje lučice,obnova zgrade autobusne stanice (nabava i montaža centralnog grijanja i vodovoda,sanacija krovišta i limarije) te adaptacija, održavanje i šljunčanje nerazvrstanih cesta , izmicanje rasvjetnih mjesta i pješačka staza u Brezju. Kao plan za 2013 g. naveli smo izradu projekata za ulicu Matije Gupca i Mursku, izradu projekata za nogostup i izradu nogostupa u ulici Antuna Mihanovića te izradu projekata za autobusnu stanicu i završetak radova u ulici Rade Končara. Zamolbu građana da se na južnoj strani groblja postave kante za otpad, sada smo odradili. Želja ima puno ali će se tempo radova odvijati prema prilivu novčanih sredstava. Za ove kante sam se dogovorila i sprovela u djelo s gradonačelnikom Draženom Srpakom. Napravili smo anketu za kanalizaciju u ulici Vinka Žganca i svi građani te ulice potpisali su anketni listić da žele i idu u projekt kanalizacije, no međutim za sada nema financijskih sredstava.To bi bilo to glavno, a nadam se da ćemo u Brezju riješiti oborinske vode da više ne plivaju.

U nastavku donosimo zaključke trećeg kolegija gradonačelnika.

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 10.06.2013. godine na 3. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.         Udruga HDVDR Mursko Središće – ponude za izradu zastave, kape i majice – kao

najpovoljnija odabire se ponuda firme „Dika štik“ iz Vratišinca po cijeni od 1.750,00 kn za set zastava i 25,00 kn za komad kape, plus PDV,

2.         DV Maslačak Mursko Središće – temeljem inspekcijskog naloga, zahtjev za podmirenje

            troškova strojarskih instalacija u zgradi vrtića se prihvaća i kao najpovoljnija se odabire

            ponuda firme „Termobek“ iz Murskog Središća, u iznosu od 14.090,00 kn plus PDV,

3.         Runtić Hrvoje, Vinkovci – odobrava se kupnja 1 komada knjige „Vukovar i istočno bojište“ po cijeni od 250,00 kn,

4.         Hrvatski zavod za javno zdravstvo – akcija „Zdrav za 5“ se podržava kroz aktivno

            uključivanje Grada u isto,

5.         Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 13.06. nakon 18,00 sati za školsku priredbu,

6.         Trstenjak Marta i Danijel, Peklenica – odobrava se zamolba za sufinanciranje boravaka

            djeteta Andrije Trstenjaka za boravak u Dječjem vrtiću „Mala tratinčica“ u Podturnu, iz 

            opravdanih razloga, u skladu prema važećoj Odluci o sufinanciranju boravka djece u

            predškolskim ustanovama na području Grada Mursko Središće,

7.         VMO Peklenica – zamolba za financijsku pomoć za manifestaciju „Dani Peklenice“ se

odobrava u iznosu od 1.500,00 kn, a voditeljica odjela za financiranje i proračun zadužuje se za dogovor sa MO u svezi načina korištenja pomoći,

8.         Klemenčić Lorand, Čakovec – ponuda za izradu ograde na šetnici na Muri u Murskom

Središću prima se na znanje, te se zadužuju zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun za izradu troškovnika i traženje tri ponude za ogradu,

9.         „Mega-parketi“ d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 26, Kotoriba – ponuda za parketarske

radove sanacije poda u sportskoj dvorani Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 7.500,00 kn prima se na znanje te se zadužuje referent Šimunić Antun za prikupljanje još 1 ponude za isto,

10.       usvaja se zaključak da je na zelenoj površini uz šetnicu oko kipa „Plivačica“ potrebno

postaviti rubnjake, poravnati teren i posijati travu, a navedene poslove će izvršiti firma

„Prijevoz i niskogradnja Žganec Branko“ iz Murskog Središća u sklopu ugovora o

obavljanju građevinskih poslova,

11.       zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko zadužuje se za vršenje nadzora nad obavljanjem kvalitete radova na javnim površinama, što obuhvaća košnju i uređenje istih, te za nadzor obavljanja komunalnih radova u sklopu održavanja cesta i rada zimske službe na čišćenju snijega,

12.       usvaja se zaključak da je na šetnici uz Muru u Murskom Središću, kod Doma zdravlja potrebno postaviti zaštitne stupiće koji će onemogućiti vožnju osobnim automobilima po šetnici, a za organizaciju istog zadužuje se referent Šimunić Antun,

13.       odobrava se kupnja novog usisavača za potrebe čišćenja prostorija Gradske uprave, Gradske čitaonice i TIC-a, i to na način provođenja kompenzacije u poduzeću „Izi prom“ Mursko Središće,

14.       gradonačelnik izvješćuje kolegij da su obavljeni razgovori sa svim javnim poduzećima u svezi projektiranja komunalne infrastrukture Gospodarske zone „Brezje-Mursko Središće“ te da je sa svima postignut načelni dogovor us vezi projektiranja,

 

 

 

 

 

15.       Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) čišćenje javne površine u Murskom Središću na Slatinama nakon vuzmenke, te

    košnja trave na Slatinama, za što se zadužuje referent Šimunić Antun,

2) pregledati plan održavanja javnih površina i obaviti eventualnu reviziju i dopunu  

    plana, za što se zadužuju gradonačelnik Srpak Dražen i zamjenik gradonačelnika

    Vrtarić Zvonko,

3) sazvati sjednicu Skupštine Turističke zajednice Grada Mursko Središće i donijete

zakonski propisane odluke u svezi službene uloge gradonačelnika i ustroja

Turističko-informativnog centra Mursko Središće, te usvojiti zaključak o postavljanju

službenog voditelja TIC-a, za što se zadužuje tajnik Štefanić Miljenko,

4) obaviti potrebne poslove provođenja postupka javne nabave u cilju postizanja

    jeftinije cijene struje i plina za potrebe Grada Mursko Središće, za što se zadužuje

    tajnik Štefanić Miljenko,

5) gradonačelnik Srpak Dražen i tajnik Štefanić Miljenko zadužuju se za dogovor sa

    zainteresiranim ugostiteljima u svezi definiranja otvaranje ljetne terase na šetnici uz

    Muru u Murskom Središću,

6) potrebno je prikupiti ponude za uređenje dječjih igrališta na području Grada Mursko

    Središće, za što se zadužuje referent Šimunić Antun.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/13-01/556

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 10.06.2013.

 

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen