HOĆE LI “PRIMIKO” PRIHVATITI PONUDU ? ZA WEB STRANICU 10 000 kn, A ZA BRANITELJE NOVCA NEMA !

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 29.07.2013. godine na 9. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Zvonko Vrtarić, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata – zamolba za potporu se prima na znanje te se UHDDR obavještava da su sve proračunske stavke za branitelje utrošene u obnovu prostorija koje koriste branitelji s područja grada te se stoga ne može udovoljiti pristigloj zamolbi,

2.      Teniski klub Mursko Središće:zamolba za rješavanje problema nastalih uslijed izgradnje novih teniskih terena – utvrđuje se da grad nije u obvezi plaćanja spornog računa za izgradnju igrališta iz razloga što sporne radove nije naručio niti ih ugovorio s izvođačem, međutim, Grad Mursko Središće predlaže rješavanje problema na slijedeći način: ukoliko Teniski klub Mursko Središće ne osporava račun te se odrekne primanja donacija iz gradskog proračuna prema Programu javnih potreba za sport za razdoblje od slijedećih 10 godina, grad je spreman godišnje izdvajati desetinu iznosa računa, odnosno 8.226,37 kuna te isti novčani iznos uz suglasnost kluba prosljeđivati na račun vjerovnika– Primiko d.o.o. temeljem ugovora o cesiji pod uvjetom da se Primiko d.o.o. složi s takvim načinom plaćanja te pod uvjetom da Grad Mursko Središće od vlasnika etažne jedinice unutar zgrade sagrađene na k.č.br.407/5 k.o. Mursko Središće dobije suglasnost na glavni projekt rekonstrukcije zgrade društvene namjene (kino „Rudar“),     

3.      Prima se na znanje obavijest Hrvatske turističke zajednice o dodjeli potpore Turističkoj zajednici Grada Mursko Središće u visini od 10.000 kuna za izradu web stranice s interaktivnom kartografijom o čemu je sa TZGMS sklopljen ugovor te se zadužuju Miljenko Štefanić i Dolores Vrtarić za pribavljanje ponuda za uslugu izrade web stranice,

4.      Grad Mursko Središće podržava kampanju za prevenciju i suzbijanje internetskog nasilja nad djecom i maloljetnicima no zbog nedostatka proračunskih stavki kampanju ne može financirati,

5.      Zadužuju se gradonačelnik Dražen Srpak, Dolores Vrtarić i Miljenko Štefanić za pružanje stručne, informacijske i pravne potpore za osnivanje Društva žena u Hlapičini,

6.      Utvrđuje se da u Hlapičini postoji interes građana za revitalizaciju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hlapičina, te će se utvrditi koja vatrogasna oprema postoji u Mjesnom odboru Hlapičina te u kojem se stanju nalazi,

7.      Za izgradnju ograde na šetnici uz rijeku Muru sukladno idejnom rješenju projektanta Loranda Klemenčića kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Bravarije Josip Murković iz Peklenice, Frankopanska 17 u visini od 18.474,75 kuna (uključujući PDV) te će se od istog ponuditelja naručiti radovi, a sredstva osigurati u rebalansu proračuna,

8.      Obavještavaju se svi vlasnici grobnih mjesta na groblju Mursko Središće o obvezi održavanja grobnog mjesta, a istovremeno se mole građani koji imaju saznanja o vlasnicima zapuštenih grobnih mjesta da se jave u gradsku upravu kako bi se s takvim vlasnicima stupilo u kontakt radi obavještavanja o odredbom članka 13. Odluke Grada Mursko Središće o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja kojom je utvrđeno da se grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra napuštenim te se može ponovno dodijeliti na korištenja nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, te da se grobno mjesto za koje se ne može utvrditi korisnik može ponovno dodijeliti na korištenje.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada.

 

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/13-01/744

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 29.07.2013.

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen