GRADSKU KONCESIJU IMA RADIO 105 IZ SELNICE DO 2020. GODINE – 26. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 23.12.2013. godine na 26. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Zrinska garda Čakovec, Trg Republike 5, Čakovec – odobrava se zamolba za pomoć u radu 2014. Godine na način da će se isplatiti jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn,

2.      Knjižnica „Nikola Zrinski“, Trg Republike 4, Čakovec – očitovanje u svezi voditelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće prima se na znanje, te se zadužuju pročelnik Ureda Grada-tajnik Štefanić Miljenko i gradonačelnik Srpak Dražen za daljnje dogovore,

3.      Trstenjak Robert i Danijela, Cvijetna 11, Peklenica – zahtjev za produženje vodovodne mreže prima se na znanje, te se zadužuje referent za graditeljstvo Šimunić Antun za traženje ponude za navedene radove od strane poduzeća „Međimurske vode“ Čakovec,

4.      Koncesija za gradski radio – utvrđeno je da postojeća službena koncesija za lokalni gradski radio za poduzeće „Media mix radio 105“ d.o.o. Selnica važi do 15.02.2020. godine, te se zadužuju pročelnik Ureda Grada-tajnik Štefanić Miljenko i gradonačelnik Srpak Dražen za daljnje dogovore sa nadležnom Agencijom za elektroničke medije,

5.      Socijalno vijeće Grada Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje i prihvaća Socijalni program Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

6.      ŠRD „Mura“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za financiranje popravka mostova na ribnjacima „Napolitanke“ i „Balaton“ na način da će se podmiriti račun u iznosu od 3.200,00 kn za navedene radove,

7.      gradonačelnik usvaja Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2014. godinu,

8.      gradonačelnik usvaja Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Mursko Središće u dijelu koji se odnosi na radno mjesto III. kategorije referent za informiranje-administrativni referent, temeljem položenog stručnog ispita za djelatnike u pismohranama,

9.      Tkalčec Ksenija, Matije Gupca 2, Belica – zahtjev za prikupljanje dokumentacije potrebne za  raspisivanje javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Grada Mursko Središće i pokretanje postupka javnog poziva, prima se na znanje te će se početkom 2014. godine početi sa prikupljanjem dokumentacije,

10.  Udruga Jegnjed, Zrinsko-frankopanska 9, Čakovec – zamolba za jednokratnu novčanu donaciju za udrugu šumoposjednika se ne odobrava zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu,

11.  Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada-tajnik, okvirno je izvijestio o projektima Grada Mursko Središće koji se trenutno provode,

          Belše Drago, komunalni redar, zadužuje se za kontrolu i praćenje zagađivanja rijeke Mure u Murskom Središću na glavnom kolektoru kanalizacije od strane nepoznatog počinitelja, uz nalog da o možebitnom zagađenju odmah izvijesti nadležne inspekcijske službe,

          Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, obrazložio je pristigle ponude za sljedeće radove, koje se prihvaćaju:

a) izrada drvenih sjedišta od jelovine na betonskim cijevima oko drveća na šetnici uz Muru u Murskom Središću, 19 komada po cijeni od 800,00 kn plus PDV po komadu – Stolarija Korunić d.o.o. iz Bukovca,

b) izrada drvenih sjedišta od jelovine kod izvora Curek na šetnici uz Muru u Murskom Središću, 2 komada po cijeni od 200,00 kn plus PDV po komadu – Stolarija Korunić d.o.o. iz Bukovca,

c) obavljanje poslova brušenja parketa i stepeništa u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće, najpovoljnija je ponuda firme Mega parketi iz Kotoribe, po cijeni od 120,00 kn plus PDV za stepenice/komad, te 75,00 kn plus PDV za m2 parketa, uključujući montažu lajsni i pragova,

–           Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za provjeru mogućnosti izmicanja kandalabera rasvjete kod spomenika Tri pila – Svetog trojstva u Murskom Središću, te za pribavljanje ponuda za osvjetljavanje spomenika reflektorima i ponuda za izradu i postavljanje nove kovane ograde oko istog,

–           gradonačelnik Srpak Dražen prima na znanje da je Mesarić Rudolf iz Peklenice, Dr.Ante Starčevića 17, položio ispit za voditelja skele, te će se početkom nove vozne sezone skele 2014. godine ukrcati kao službena osoba – voditelj skele u Murskom Središću, te će se tada za skelu Mursko Središće i za skelu Križovec odrediti novo radno vrijeme i ostali propisani modaliteti prometovanja.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

  

 

Klasa: 021-05/13-01/1345

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1                                                GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 23.12.2013.                                                          Dražen Srpak