GRADSKO VIJEĆE – GRAD MURSKO SREDIŠĆE POVEĆAO PRORAČUN NA 27,4 MILIJUNA KUNA

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 17. sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine, donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća,

  1. 2. a) Sa 8 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2016. godinu, uz  kod dnevnog reda usvojen pisani amandman na točku 1., podnesen od strane gradonačelnika Srpak Dražena, kojim se gradski proračun povećava za 661.500,00 kn te iznosi ukupno 27.399.000,00 kn.
  2. b) Sa 8 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Plan razvojnih programa Grada Mursko Središće za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
  3. c) Sa 8 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o I Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine,
  4. d) Sa 8 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2016. godinu,

3. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o deponiranju slobodnih novčanih sredstava,

4. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće,

5. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o uvjetima i mjerilima za provedbu javnog natječaja za povjeravanje obavljanja dimnjačarske službe na području Grada Mursko Središće,

6. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2016. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite,

7. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o strateškim ciljevima, viziji i misiji Grada Mursko Središće,

8. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Zaključak o izdavanju suglasnosti Grada Mursko Središće na Odluku Upravnog vijeća DV „Maslačak“ o imenovanju ravnatelja na puno radno vrijeme.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/16-01/1754

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 30.06.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.

IMG_8003