GRADSKA PISMOHRANA SE PUNI – U TIJEKU JE PRESELJENJE ARHIVSKE GRAĐE

Grad Mursko Središće tijekom srpnja 2015. godine završio je radove na uređenju zgrade i opremanju pismohrane za potrebe Grada. Sveukupno je u navedeni opsežni projekt utrošeno 165.758,13 kn, od toga 134.558,13 kn za rekonstrukciju zgrade (krovište, fasada i unutarnji zidarski radovi), 12.450,00 kn za elektroinstalacijske radove te 18.750,00 kn za kupnju i montažu arhivskih regala – polica.

Trenutačno je u tijeku obavljanje poslova preseljenja sveukupne gradske arhivske građe i sortiranje iste, a nakon toga sva građa će biti popisana i evidentirana, u suradnji sa nadležnim Državnim arhivom za Međimurje – Štrigova. Način uređenja i vođenja pismohrane te rokovi čuvanja građe definirani su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima te Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva Grada Mursko Središće s rokovima čuvanja, što je Gradsko vijeće usvojilo dana 04.09.2013. godine.

Poslove vođenja i uređenja arhivske građe za potrebe Grada Mursko Središće obavlja g. Bojan Bračko, referent za informiranje-administrator, koji je za isto stručno osposobljen polaganjem ispita za djelatnike u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskoga i registraturnoga gradiva. (m

unnamed (1)

unnamed (2))