GRADONAČELNIK I NAČELNIK POLICIJE O PLJAČKAMA – 20. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

 

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 04.11.2013. godine na 20. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Belše Drago), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

 

1.      Ponude za tiskanje 2000 komada glasila „Središćanske novine“ – od zaprimljene tri ponude, i to ponuditelja: Letis d.o.o., Printex i Instal promet Kanižaj d.o.o. kao najpovoljnija ponuda temeljem kriterija najniže cijene odabire se ponuda tiskare Letis d.o.o. koja je za traženu uslugu ponudila cijenu za:

                                    knjižni blok i korice 130g Kunstdruck          3,20 kn/kom + PDV

                                    knjižni blok 90g i korice 130g Kunstdruck   2,95 kn/kom + PDV

                                   

2.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

 

          Komunalni redar Drago Belše zadužuje se za organizaciju čišćenja groblja u Murskom Središću koje je potrebno radi povećanog broja lampiona uslijed blagdana Svih Svetih.

          Šimunić Antun, referent za graditeljstvo te zamjenik gradonačelnika Zvonko Vrtarić, zadužuju se za kontrolu rokova i kvalitete radova na uređenju izvora Curek te na postavljanju Cimpera sa ružičnjacima na šetnici uz rijeku Muru.

          Zadužuje se Šimunić Antun, referent za graditeljstvo za nastavak radova u Mlinskoj ulici, odvodnje kod škole te radova na sanaciji puta u Peklenici.

          Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za sanaciju šahtova, kontrolu asfaltiranja udarnih rupa na području grada te uređenje i iscrtavanje parkirališta na bivšem carinskom terminalu.

          Zamjenik gradonačelnika Zvonko Vrtarić zadužuje se nazvati Hrvatske vode vezano za lokaciju trase budućeg kanala te se poziva predsjednica VMO Mursko Središće da u što kraćem roku u skladu s mogućnostima dostavi u gradsku upravu potpisane suglasnosti vlasnika nekretnina na kojima se planira graditi kanal, te potpisane suglasnosti na idejni projekt rekonstrukcije ulice Antuna Mihanovića radi pribavljanja lokacijske dozvole. Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo zadužuju se za obavljanje potrebnih

aktivnosti za izradu projekata i pribavljanje dozvola za izgradnju nogostupa u Martinskoj ulici u Murskom Središću.

          Zadužuje se Šimunić Antun, referent za graditeljstvo za obavljanje svih potrebnih aktivnosti u suradnju s HEP-om, Elektra Čakovec vezano uz dogovoreno izmještanje stupova javne rasvjete u Čakovečkoj ulici u Peklenici.

          Utvrđuje se da su od strane Ureda grada pripremljeni Statuti za osnivanje Društva žena Križovec, Štrukovec i Hlapičina te će se u što skorijem roku održati osnivačke skupštine.

          Polaganje vijenca kod „Maj 3“ – zadužuju se Štefanić Miljenko, tajnik Ureda Grada i Gerenčer Maja za organizaciju događanja u što ulazi nabava vijenca, svijeća, obavijest medijima, poziv Udruzi umirovljenika, Rudarskom zboru. Vijenac polažu gradonačelnik Srpak Dražen, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak i predstavnik udruge umirovljenika u 09,00 sati dana 08. studenog 2013. godine (petak).

 

 

          Gradonačelnik Dražen Srpak održati će dana 07. studenog 2013.g. u 13,00 sati s načelnikom Policijske postaje Mursko Središće sastanak zbog tematike učestalih teških krađa i sigurnosne situacije u gradu. Sastanku će nazočiti i predsjednik Gradskog vijeća Miljenko Cmrečak te zamjenik gradonačelnika Zvonko Vrtarić.

          Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada zadužen je za sazivanje sjednice Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće koja će se održati 07.11.2013. godine (četvrtak) u 14,00 sati u prostorijama gradske vijećnice.

          Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada zadužen je za ponovno slanje zamolbe tvrtki Promming d.o.o. za uređenje parkirališta u centru grada kraj trgovine Termoprom.

          Dolores Vrtarić – voditeljica Turističko-informativnog centra te Belše Drago – komunalni redar zaduženi su za organizaciju Martinja dana 08.11.2013. sa početkom u 17,00 sati u gradskom parku kraj zgrade uprave grada.

          Belše Drago – komunalni redar zadužuje se za bojanje zidova u uredima gradske uprave koje će se obaviti od strane radnika na javnim radovima.

          Šimunić Antun – referent za graditeljstvo zadužuje se za organizaciju radova na uređenju sanitarnog čvora te brušenja parketa u zgradi gradske upravi.

          Zadužuje se Marija Kraljić, voditeljica odjela za financije i proračun za izradu nacrta Proračuna za 2014. godinu.

          Zadužuje se gradonačelnik Dražen Srpak za kontakt sa HŽ-putnički promet vezano za organizaciju turističke linije Mursko Središće – Lendava  

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/1154

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1                                                                      

Mursko Središće, 04.11.2013.                                                                     

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak