GRADONAČELNIK DRAŽEN SRPAK PODNIO IZVJEŠĆE O SVOME RADU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA

za razdolje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

OŽUJAK 2017.

 1. UVOD.. 2
 2. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA.. 2
 3. JAVNOST RADA GRADONAČELNIKA.. 2
 4. GRADSKA UPRAVA.. 2
 5. MJESNA SAMOUPRAVA.. 3
 6. INVESTICIJE I PROJEKTI. 3

6.1. Uređenje ulice Antuna Mihanovića u Murskom Središću. 3

6.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“. 4

6.3. Rekonstrukcija/adaptacija Centar za kulturu Mursko Središće. 4

6.4. Ispostava Zavoda za hitnu medicinu u Murskom Središću. 4

6.5. Uređenje šetnice uz rijeku Muru. 5

6.6. Postavljeni prikazivači brzina u Gradu Mursko Središće i naselju Štrukovec. 5

6.7. Ulaganja u opremanje Gospodarske zone „Brezje“. 6

6.8. Pješačko biciklistička staza u Martinskoj ulici 6

6.9. Društveni dom Peklenica. 6

6.10. Društveni dom Štrukovec. 6

6.11. Održavanje nerazvrstanih cesta u Štrukovcu. 6

6.12. Uređenje groblja. 7

6.13. Projekt revitalizacije Upravne zgrade Majur grofa Feštetića u Hlapičini 7

6.14. Projekt Spomen park naftaštva u Peklenici 7

6.15. Centar za posjetitelje i interpretaciju Štrukovec – Majur. 7

6.16. Etno kuća u Murskom Središću. 7

 1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI. 8

7.1. Naknada za novorođeno dijete. 8

7.2. Socijalne pomoći 8

7.3. Sufinanciranje školske kuhinje. 8

7.4. Sufinanciranje osobnih asistenata. 8

7.5. Jednokratne novčane pomoći za studente s područja Grada Mursko Središće. 8

7.6. Novčana nagrada za doktorski rad i rektorovu nagradu. 8

7.7. Dodijeljeno 10 studentskih kredita. 9

7.8. Poklon bon za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće. 9

7.9. Knjige za djecu dječjih vrtića i učenike Osnovne škole. 9

 1. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA.. 9

8.1. Nova turističko – poslovna karta. 9

8.2. Projektno tehnička dokumentacija. 9

8.3. Kapelica sv. Josipa Radnika. 10

8.4. Prijem najuspješnijih. 10

8.5. Gradonačelnik.hr. 10

 

 1. UVOD

U skladu s odredbama članka 47. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/97 i 06/01), Gradonačelnik je obvezi dva puta godišnje Gradskom vijeću Grada Mursko Središće podnijeti polugodišnja izvješća o svom radu. Izvješća se odnose na razdoblje: 01. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, a isto podnosi gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak.

 1. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Gradonačelnik je sve akte donosio u skladu s pripremljenim prijedlozima na sjednicama stručnog koelgija gradonačelnika. U ovom izvještajnom razdoblju održano je 15 sjednica Kolegija Gradonačelnika i obrađeno 150 točaka dnevnog reda.

3. JAVNOST RADA GRADONAČELNIKA

Kako bi se osigurala dostupnost informacija u ovom  izvještajnom  razdoblju, od srpnja do prosinca 2016. godine redovito je ažurirana gradska stranica www.mursko-sredisce.hr, gdje se u rubrici „Vijesti „ redovito objavljivane sve novosti vezane uz rad Gradonačelnika, rad upravnih odjela i odsjeka i sam Grad Mursko Središće. U studenom redizajnirana i ažurirana je nova web stranica Grada Mursko Središće. U srpnju  je pokrenut postupak bagatelne nabave za redizajn i servisiranje web stranice Grada Mursko Središće. Po pozivu za redizajn i ažuriranje, održavanje i servis web stranice u propisanom roku pristigle 2 ponude, od zatražene 3 ponude, ponuda tvrtke Motus i Info – far d.o.o., ali se natječaj zbog nemogućnosti usporedbi poništava i od ponuđača se traži ponovo dostavljanje ponuda. U rujnu, po ponovljenom pozivu u propisanom roku pristigle su 2 ponude te se kao najpovoljnija odabire ponuda tvrtke „Info-far“ d.o.o. u iznosu od 6.000,00 kuna + PDV za uslugu izrade – redizajn web stranice, te 4.800,00 kuna + PDV (godišnje) za održavanje web stranice.

4. GRADSKA UPRAVA

Upravna tijela Grada Mursko Središće čine upravni odjeli, a unutar odjesci. Prema Odluci o ustrojstvu djelokrugu i djelokrugu upravnih tijela Grada Mursko Središće, koju je donijelo Gradsko vijeće na 10. sjednici , 17. ožujka 2015. godine, Gradsku upravu čine dva upravna tijela:

 1. Ured grada,
 2. Upravni odjel za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb.

U sastavu Ureda grada ustrojeni su slijedeći odsjeci: a) Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i Odsjek za opće-društvene djelatnosti, turizam, europske integracije, Odsjek za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport i nacionalne manjine.

U Gradu Mursko Središće u izvještajnom  razdoblju ukupno je zaposleno 15 djelatnika. Grad Mursko Središće uključen je u program mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno u program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i program javni radovi. U izvještajnom  razdoblju s programom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa krenule je 5 polaznica, dok je u javni radovi bilo uključeno sveukupno  12 osoba.

Zahtjevi stranaka pravodobno i na vrijeme se obrađuju, čak i u slučaju kada pojedina pitanja nisu u nadležnosti grada, isti dobiju točnu informaciju kamo i na koji način se mogu obratiti.

5. MJESNA SAMOUPRAVA

Na području Grada Mursko Središće osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju lokalnim poslovima. Mjesni odbori Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Hlapičina, Štrukovec i Sitnice preko svojih predstavnika ili pozivima pojedinaca sudjelovali su u kreiranju kvalitetnog komunalnog standarda u svojim sredinama. Temeljem kontakata građana nastojalo se odraditi što veći broj potrebnih zahvata na poboljšanju infrastrukture (prometnica, pješačko biciklističkih staza, javne rasvjete, parkirališta i sl.)

U svim naseljima prema prioritetnim potrebama realizirane su manje komunalne akcije:

– sanacija makadamskim puteva

– sanacija oborinske odvodnje,

– održavanje površina u vlasništvu grada,

– sanacija udarnih rupa po potrebi,

– održavanje nerazvrstanih cesta,

– održavanje groblja,

– sanacija šetnice,

– javna rasvjeta.

6. INVESTICIJE I PROJEKTI

6.1. Uređenje ulice Antuna Mihanovića u Murskom Središću

Grad Mursko Središće je u prvoj fazi samostalno financirao i izradio projekt rekonstrukcije ulice i pribavio građevinsku dozvolu. U postupku pribavljanja građevinske dozvole grad je uložio velike napore u rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Ukupno je za izradu projekata i za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa utrošeno 45.428,61 kuna. U mjesecu kolovozu 2016. godine potpisani je Ugovor o izvođenju građevinskih radova. Radovi rekonstrukcije ulice Antuna Mihanovića započeli su 07. rujna 2016.godine. Ulica u dužini od 720 m u potpunosti se rekonstruirala, dobiva novi kolnički zastor širine 5,5 m sa dodatkom pješačke staze po cijeloj dužini lijevom stranom, uređeno je parkiralište kod groblja sa 50 parkirnih mjesta. Obzirom što je u proračunu za tu investiciju bilo rezervirano 1.700.000,00 kn, a kroz javnu nabavu postignuta je cijena od 1.155.715,62 kn, a najpovoljniji ponuđač je bio „Pavlic-asfalt-beton“ iz Goričana, uredila će se još i javna rasvjeta u dijelu ulice u kojem je ista nedostajala. Tehničkog rješenje (elaborat) za izvedbu nastavka sustava javne rasvjete u dijelu ulice u iznosu od 2.800,00 kn + PDV i stručni nadzor nad izvođenje radova u iznosu od 1.300,00 kuna + PDV obavljala je tvrtke „Bitel“ d.o.o.

Projekt rekonstrukcije ulice Antuna Mihanovića apliciran je u program Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020., te su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kuna, dok je ukupna vrijednost investicije 1.237.415,62 kuna.  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dana 15. studenog 2016. godine izdao Uporabnu dozvolu za ulicu Antuna Mihanovića. Obavljeni je tehnički pregled kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje.

6.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“

Projektom sanacije odrađene su aktivnosti: preslagivanje otpada, iskapanje i premještanje iskopanih količina postojećeg otpada te formiranje tijela odlagalištai prekrivanje završnim prekrivnim sustavom te završno ozelenjavanje odlagališta. Izgrađen je  sustav za otplinjavanje (5 zdenaca sa biofiltrom), sustav za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, pristupne i obodne makadamske prometnice (vatrogasni pristup) te ograde oko prostora odlagališta s ulazom, postavljene su drvene sjenice i klupe.

Događaj za javnost održan je 16.09.2016.g. na kojem je predstavljen projekt sanacije odlagališta ”Hrastinka”. Predstavljanje projekta održano je u prostorijama Tehnološko Inovacijskog Centra (InTec) u sklopu tvrtke Sobočan interijeri d.o.o.. U sklopu događaja za javnost obavljen je obilazak terena.

Radovi na sanaciji odlagališta ”Hrastinka” završeni su 5.11.2016. godine. 16.11.2016. održan je tehnički pregled te je 25.11.2016. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec izdao Uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu – sanacija odlagališta ”Hrastinka”.

6.3. Rekonstrukcija/adaptacija Centar za kulturu Mursko Središće

Odrađeni su radovi  IV. faze rekonstrukcije/adaptacije Centra za kulturu: proširenje i adaptacija knjižnice i čitaonice na dio ulaznog prostora postojećeg kina, uklonjene unutarnje stube i izrađena stropna ploča između prizemlja i kata. Višenamjenski prostor unutar kino dvorane u prizemlju, a povezan je sa knjižnicom i hodnikom višenamjenske dvorane . Postojeći prizemni dio (uz zapadno krilo) se adaptirao te su napravljene nove sanitarije i garderoba. U sklopu navedene faze izvršena je djelomična rekonstrukcija instalacija. Izvođač radova „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. iz Murskog Središća. Ministarstvo kulture je IV. fazu rekonstrukcije/adaptacije sufinanciralo sa 500.000,00 kuna. Ukupna vrijednost radova IV. faze iznosi 1.467.635,12 kuna. Gradska knjižnica i čitaonica otvorena je u sklopu obilježavanja gradskog blagdana sv. Barbare.

Grad Mursko Središće je u ovom izvještajnom razdoblju aplicirao posljednju fazu rekonstrukcije/adaptacije Centra za kulturu prema Ministarstvu kulture u iznosu 3.442.796,05 kn., od čega je 2.000.000,00 kuna traženo od ministarstva. U provođenju Programa kulturnog razvitka gradu osigurana su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna za završetak Centra za kulturu. Po prvi puta je Grad Mursko Središće od ministarstva dobio toliki iznos bespovratnih sredstava, a sve zbog toga jer su izvješća i radovi učinjeni proteklih godina bili bez primjedbe ministarstva.

6.4. Ispostava Zavoda za hitnu medicinu u Murskom Središću

U rujnu održan je radni sastanak na temu otvaranja ispostave hitne medicine u Murskom Središću. Sastanku su prisustvovali ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, župan, gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Dogovoreno je da se žurno krene u realizaciju projekta otvaranja Ispostave hitne medicine u gradu Mursko Središće. Raspravljeno je o potencijalnim odgovarajućim lokacijama smještaja buduće Ispostave hitne medicine. Nastavno na sastanak održan u rujnu, 19. listopada 2016. godine u gradskoj upravi održan je radni sastanak na temu razrade daljnjih aktivnosti oko otvaranja Ispostave hitne medicine u Murskom Središću. Sastanku su prisustvovali: ravnateljica Hrvatskoj Zavoda za hitnu medicinu, pravnik HZHM, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, predsjednik Gradskog vijeća i projektant tvrtke Instal Kanižaj d.o.o. Raspravljalo se o financiranju rekonstrukcije prostora, troškovima budućeg najma. U cilju jednakomjernog sufinanciranja Grad je stupio u kontakt sa okolnim susjednim općinama, a sve u cilju zajedničkog sufinanciranja troškova Ispostave. Financiranje ispostave prihvaćeno je od strane Općina Sv. Martin na Muri, Selnice, Vratišinca, Sv. Jurja na Bregu i Štrigova, dok su se Grad Čakovec i Općina Podturen očitovali o ne prihvaćanju sufinanciranja. Stručno i upravno vijeće prihvatilo je prijedlog o smještaju ispostave hitne medicine u poslovnom prostoru u ulici Josipa Šajnovića. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen je u prosincu 2016.g. , te je po potpisivanju ugovora pokrenut postupak javne nabave. Pozivni natječaj upućen je 4 ponuditeljima i to: tvrtci „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o., Kabel mont d.o.o., Team Građenje d.o.o. i Milena gradnja d.o.o. Temeljem pozivnog natječaja za dostavu ponuda za obavljanje radova rekonstrukcije poslovnog prostora u prostor zdravstvene namjene pristigla je 1 ponuda tvrtke „Tekeli projekt inženjering“, te ista odabire kao najpovoljnija u iznosu od 317.297.56 kuna.

Projekt Ispostava Zavoda za hitnu medicinu u Murskom Središću apliciran je prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u program održivog razvoja lokalne zajednice. Vrijednost projekta iznosi 323.643,51 kuna (uređenje ispostave + projektna dokumentacija), od čega doprinos ministarstva iznosi 223.314,02 – 69%, a doprinos Grada Mursko Središće 100.329,49 – 31%.

6.5. Uređenje šetnice uz rijeku Muru

Na mjestu nekadašnje prve crkve u Murskom Središću postavljen je zvonik sv. Barbare, koji je predstavljen u sklopu obilježavanja gradskog blagdana sv. Barbare. Radove je izvela tvrtka iz Selnice Stolarija Korunić u redovnom roku, a njihova vrijednost iznosi 190.000,00 kuna s PDV-om. Tvrtka „Elektro- mont“ d.o.o. odradila je radove na produljenju javne rasvjete na novom dijelu šetnice u iznosu od 22.669,49 kn. Izgrađeni su gabioni na obali rijeke Mure na novom dijelu šetnice. Radove je izvodila tvrtka „Vodogradnja Varaždin“ u iznosu od 64.875,00 kuna.

6.6. Postavljeni prikazivači brzina u Gradu Mursko Središće i naselju Štrukovec

U naselju Štrukovec na ulazu iz smjera Murskog Središća i ulazu iz smjera Čakovca postavljeni su prikazivači brzina. U svrhu regulacije prometa na državnoj cesti D 209 osim u naselju Štrukovec prikazivači brzine postavljeni su u ulici Josipa Broza Tita na križanju Tekstilne ulice i ulice Marka Kovača, te u samom centru grada.

Glavni investitor su Hrvatske ceste, koje i pokrivaju u 100% iznosu troškove postavljanja prikazivača brzine, a vrijednost projekt je oko 200.000,00 kuna.

Grad Mursko Središće je također prema Ministarstvu unutarnjih poslova aplicirao projekt postavljanja prikazivača brzina  koji bi se postavili na ulazu u Martinsku ulicu iz smjera Hlapičine, u Frankopanskoj ulici, u naseljima Peklenici i Hlapičini u blizini Osnovnih škola u cilju dodatne sigurnosti pješaka, biciklista, djece i ostalih sudionika u prometu. Vrijednost projekta „Prikazivači brzina sa radarskom detekcijom i dopunskim panelom za prikaz tekstualnog upozorenja Uspori/hvala“ iznosi 130.350,00 kuna, od čega je 91.245,00 kun – 70% traženo od Ministarstva unutarnjih poslova, dok bi Grad sufinancirao sa 39.105,00 kuna – 30%.

6.7. Ulaganja u opremanje Gospodarske zone „Brezje“

U Gospodarskoj zoni „Brezje“ temeljem već prije potpisanog ugovora o financiranju elektroenergetskih objekata za priključenje poslovnih subjekata u Gospodarskoj zoni „Brezje“ u Murskom Središću izgrađena je srednje naponska mreža,  postavljena trafostanica, te je time omogućeno da se bilo koji poslovni subjekt može priključiti u elektroopskrbu. Izdana je građevinska dozvola za gradnju vodovodne i kanalizacijske mreže, a po potpisu sporazuma sa Međimurskim vodama kreće i izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže.

Projekt nastavka gradnje prometnica, oborinske odvodnje i javne rasvjete u prosincu 2016. godine apliciran je u EU fondove, mjeru 7.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta. Ukupni iznos projekta je 6.842.188,08 kn, od čega iznos potpore iz proračuna EU iznosi 5.815.859,87 kuna, a iznos potpore iz proračuna RH 1.026.328,21 kn. Gospodarska zona „Brezje“ time će se kompletno infrastrukturno opremiti.

6.8. Pješačko biciklistička staza u Martinskoj ulici

Po pozivnom natječaju za dostavu ponuda za obavlljanje radova izgradnje pješačko biciklističke staze uz ŽC 2003 u Martinskoj ulici u propisanom roku zaprimljene su 3 ponude, a kao najpovoljnija odabire se ponuda tvrtke „Blažon – usluge građevinskom mehanizacijom“ u iznosu od 336.196.25 kuna, te je u prosincu sklopljen ugovor. Predmetni obuhvat obuhvaća izgradnju pješačko biciklističke staze u dužini 612,59 metara i širine 1,60 metara. Rok završetka radova je 30. travnja 2017. godine, a Grad Mursko Središće je u proračunu za 2017. godinu osigurao 340.000,00 kuna za navedenu investiciju, uključujući i iznos od 160.000,00 kuna iz proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

6.9. Društveni dom Peklenica

U ovom izvještajnom razdoblju raspisan je natječaj za sanaciju krovišta na društvenom domu u Peklenici. Na natječaj su pristigle 2 ponude od čega su obje pravodobne i pravovaljane, te se temeljem kriterija najniže cijene utvrđuje da je najpovoljnija ponuda tvrtke „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. Radovi sanacije krovište završeni su u listopadu 2016. godine, a vrijednost investicije iznosi 152.993,75 kn.  Projekt rekonstrukcije društvenog doma kandidiran je prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u program održivog razvoja lokalne zajednice. Vrijednost projekta iznosi 301.911,12 kuna, od čega je od ministarstva zatraženo 208.318,67 kuna – 69%, dok bi doprinos grada bio 93.592,45 kuna – 31%.

6.10. Društveni dom Štrukovec

Temeljem postupka bagatelne nabave za sanaciju krovišta na društvenom domu, pristigle su 2 ponude, od čega su obje pravodobne i pravovaljane, te se temeljem kriterija najniže cijene, utvrđuje da je najpovoljnija ponuda tvrtke „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. Radovi sanacije krovišta na društvenom domu završeni su u listopadu 2016. godine, dok vrijednost investicije iznosi 189.341,25 kuna.

6.11. Održavanje nerazvrstanih cesta u Štrukovcu

Temeljem postupka bagatelne nabave za asfaltiranje ceste, pristigla je 1 ponuda koja je pravodobna i pravovaljana tvrtke „Tegra“ d.o.o. Radovi na sanaciji ceste završeni su rujnu 2016. godine, a vrijednost radova iznosi 102.311,20 kuna.

6.12. Uređenje groblja

Temeljem javnog poziva za asfaltiranje staza na groblju u Murskom Središću (II faza) u propisanom roku pristigla je 1 ponuda tvrtke „Tegra“ d.o.o. u iznosu od 269.756,21 kuna. Staze na groblju asfaltirane su do kraja listopada 2016.g.

6.13. Projekt revitalizacije Upravne zgrade Majur grofa Feštetića u Hlapičini

Projekt Revitalizacija Upravne zgrade Majur grofa Feštetića u Hlapičini, u studenom 2016.g. apliciran je u program INTERREG V-A SLO-RH 2014. – 2020., prioritetna os: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Nositelj projekta je Zavod za kulturu in turizem Beltinci, dok su partneri u projektu: Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Muzej Međimurja, Občina Beltinci, Občina Raskrižje i Prleška razvojna agencija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 860.000,00 eura, dok je vrijednost investicije Grada Mursko Središće 1.300.000,00 kn. „Zdrava Mura“ je zajednički naziv projekta, a glavni cilj je novi turistički proizvod.

Projekt „Zdrava Mura“ u prvom krugu ocjenjivanja administrativno zadovoljava sve uvjete, dokumentacija i opis projekta ocjenjen sa pozitivnom ocjenom, te poslan na daljnje ocjenjivanje.

6.14. Projekt Spomen park naftaštva u Peklenici

Projekt uređenja Spomen park-a naftaštva u izvještajnom razdoblju apliciran je program INTERREG V-A SLO-RH 2014. – 2020. Nositelj projekta je mađarska općina Kerkaszentkiraly. Vrijednost projekta 500.000,00 kuna.

 

6.15. Centar za posjetitelje i interpretaciju Štrukovec – Majur

Zbog potrebe za smještajem lokacije banke u zaštićeno kulturno dobro te zbog činjenice da Grad Mursko Središće upravlja s Majurom, Grad Mursko Središće uključio se u pridruženo partnerstvo u prekogranični projekt SLO-RH sa Lokalnom akcijskom grupom Međimurski doli i bregi – LAG i ACT grupom s HR strane. Projektna aktivnost: Opremanje, prezentacija i radionica Banke sjemena (razvoj turističke usluge). Objašnjenje aktivnosti: Banke sjemena pohranjuju sjeme različitih autohtonih vrsta biljaka kako bi ih se očuvalo u slučaju različitih prirodnih katastrofa. Banka sjemena u Majuru u Štrukovcu će se sastojati od laboratorija i banke, te izložbenog prostora (ukupno cca 35 m2). Stare sorte bit će materijalizirane kroz digitalni herbarij i Vrt Zrinskih (dio druge projektne aktivnosti). Razvijena turistička usluga se sastoji od prezentacije Banke sjemena i dvosatne radionice o sjemenarstvu, cuvanju sjemena i bioraznolikosti Međimurja. Cijeli projekt se bavi tematikom kreiranja turističkih proizvoda kroz održivo korištenje autohtonih sorti, ekološke i biodinamičke poljoprivredne proizvodnje i slično.

6.16. Etno kuća u Murskom Središću

U rujnu 2016.g. pokrenut je postupak bagatelne nabave za postavljanje štaglja i nadstrešnice kod etno kuće u Murskom Središću. U listopadu odabrana je najpovoljnija ponuda od ukupno 2 pristigle za izgradnju štaglja, ponuda tvrtke „Tekeli projekt inženjering“. Radovi su izvršeni u studenom , a vrijednost radova iznosi 118.508,24 kn. Kao najpovoljnija ponuda za izradu nadstrešnice odabire se ponuda tvrtke „Tekeli projekt inženjering“ u iznosu od 42.970,63 kn.

7. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

7.1. Naknada za novorođeno dijete

Grad Mursko Središće je i u prošloj godini nastavio sa isplatama jednokratne novčane pomoći u iznosu od 700,00 kuna. Tako je u razdoblju od srpnja do 31. prosinca 2016. godine ukupno isplaćeno 30.100,00 kuna za 43 djece.

7.2. Socijalne pomoći

Grad Mursko Središće tijekom cijele godine isplaćuje jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama s područja grada. U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2016.g. pravo na pomoć ostvarilo je 26 građana, za što je iz proračuna isplaćeno 16.781,61 kuna.

7.3. Sufinanciranje školske kuhinje

Grad financira trošak školske kuhinje za 10 učenika, 3. dijete u obitelji. Od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine iz proračuna je isplaćeno 7.972,50  kuna, a od početka 2017. godine sufinancira  50%  trošak školske kuhinje za 2. dijete u obitelji.

7.4. Sufinanciranje osobnih asistenata

Grad Mursko Središće financira troškove osobnog asistenta u dječjem vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

7.5. Jednokratne novčane pomoći za studente s područja Grada Mursko Središće

Grad Mursko Središće početkom godine objavio je Javni poziv za studente s područja Grada Mursko Središće za dodjelu jednokratne novčane pomoći za redovite studente. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili su studenti koji su upisani kao redoviti studenti u akademskoj godini 2015./2016., te studenti koji imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće.  Na Javni poziv pristigla je 81 prijava za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kuna. Tom prigodom u rujnu 2016.g. održan je prijem za studente u gradskoj vijećnici.

7.6. Novčana nagrada za doktorski rad i rektorovu nagradu

Temeljem Pravilnika o studentskim kreditima u izvještajnom razdoblju dodijeljene su 1 novčana nagrada za rektorovu nagradu u iznosu 750,00 kn i 1 novčanu nagradu za doktorski rad u iznosu od 2.000,00 kuna.

7.7. Dodijeljeno 10 studentskih kredita

Po javnom natječaju za dodjelu 10 studentskih kredita za akademsku godinu 2016./2017. u propisanom roku pristiglo je 10 prijava studenata s područja Grada Mursko Središće. Povjerenstvo za dodjelu studentskih kredita utvrdilo je da su sve prijave pravovaljane i potpune.

7.8. Poklon bon za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće

Povodom Božićno novogodišnjih blagdana dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti od 150,00 kuna za sve umirovljenike s područja Grada Mursko Središće, koji imaju mirovinu manju od 2.000,00 kuna, te kojima je mjesto prebivališta na području grada. Ukupno je podijeljeno 276 poklon bonova, u ukupnoj vrijednosti od 39.472,50 kuna.

7.9. Knjige za djecu dječjih vrtića i učenike Osnovne škole

Polaznicima dječjih vrtića na području grada i učenicima Osnovne škole M. Središće i Područne škole Peklenica, Hlapičina u prosincu 2016.g. podijeljene su slikovnice i literatura za mlade po cijeni od 20,00 kn. Za knjige u proračunu izdvojeno je 16.910,65 kuna.

8. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA

Razvoj turizma Grada Mursko Središće ujedno ovisi i o aktivnostima turističke zajednice Grada Mursko Središće. U tu svrhu grad je sufinancirao projekt „Turistička/smeđa signalizacija“ u iznosu od 6.343,75 kuna, dok je preostali 10.000,00 kuna od ukupne vrijednosti projekta financirala Hrvatska turistička zajednica. Grad je u ovom izvještajnom razdoblju osigurao i potporu turističkim manifestacijama: Ljeto uz Muru u iznosu od 168.502,00 kuna, Martinje u iznosu od 5.114,00 kuna i Advent u Gradu rudara u iznosu od 33.000,00kuna.

8.1. Nova turističko – poslovna karta

U suradnji s Turističkom zajednicom pokrenuta je akcija izrade turističko – poslovne karte veličine 2,5m x 1,7m. Original karta će se postaviti u Centru za kulturu, dok će se kopija iste postaviti u centru grada. Za izradu karte osigurati će se sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna.

8.2. Projektno tehnička dokumentacija

Projektno tehnička dokumentacija ishođena u ovom izvještajnom razdoblju:

 1. Novi dječji vrtić

– glavni arhitektonski projekt

– projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i projekt akustične zaštite

– glavni građevinski projekt

– glavni građevinski projekt hidroinstalacija i glavni projekt vanjskog uređenja

– glavni projekt elektroinstalacije

– glavni projekt strojarskih instalacija

– geodetski projekt

– elaborat zaštite od požara

– elaborat zaštite na radu

– elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

– geotehnički elaborat

8.3. Kapelica sv. Josipa Radnika

U listopadu 2016.g. održan je sastanak na temu izgradnja kapelice sv. Josipa radnika u ulici Marka Kovača. Grad Mursko Središće rebalansom proračuna osigurao je 50.000,00 kuna za izgradnju, dok su preostala sredstva prikupljena putem donacija i sponzorstva. Planirano otvaranje kapelice je 01. svibanj 2017.g. Glavni investitor je Župa Marije Kraljice i sv. Ladislava.

8.4. Prijem najuspješnijih

U multimedijalnoj dvorani Centra za kulturu u prosincu dodijeljene su nagrade za naj sportaša godine – pojedinac i naj sportsku momčad. Za naj sportaša godine nagrada je dodijeljena Marijani Mutak, članici ŠRD „Mura“, dok je udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Mursko Središće proglašena za naj sportsku momčad godine. Održan je prijam za najuspješnije udruge, klubove, pojedince koji kroz godinu svojim radom promiču ugled Grada Mursko Središće.

8.5. Gradonačelnik.hr

Projekt Gradonačelni.hr dodjeljuje Gradu Mursko Središće priznanje za izniman doprinos u području smanjenja nezaposlenosti koji ga svrstava u Top 10 gradova po analizi proračuna za 2015. godinu.

8.6. Vijeće za prevenciju

U izvještajnom razdoblju održana je 12. sjednica Vijeća za prevenciju na kojoj je zaključeno da cestovni i teretni promet kroz Mursko Središće i Štrukovec na DC 209 i dalje raste. Upućeni je poziv u ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatske ceste za sastanak, a sve u cilju rješavanja prometne problematike. Grad Mursko Središće u rujnu 2016.g. bio je domaćin Sajma sigurnosti i prevencije. Za uspješnu realizaciju programa grad je preuzeo i određene organizacijske obveze: najam sportske dvorane, bina i aranžiranje iste, 250 porcija jela, ručak za uzvanike, te osiguranje prijevoza za učenike iz najbližih škola.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće je kao predstavnik Grada Mursko Središće sudjelovao u brojnim društvenim događajima, manifestacijama, svečanim sjednicama, seminarima i radionicama. Gradonačelnik potiče i održava prijateljsku suradnju sa susjednim općina u RH i inozemstvu u svrhu što uspješnijih odnosa i provedbu projekata.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak