GRAĐANI SE ŽALE NA RADNO VRIJEME PRIVREDNE BANKE – 41. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 28.04.2014. godine na 41. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.      Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – odobrava se zamolba za nabavu novog printera za potrebe Gradske knjižnice,

2.      Gradonačelnik donosi Odluku o imenovanju ovlaštenika Grada Mursko Središće za obavljanje aktivnosti zaštite na radu, kojom se ovlaštenikom imenuje Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko  Središće. Radnici koji su zaposleni u programu rada za opće dobro mogu obavljati samo jednostavne poslove bez korištenja motornih i drugih opasnih alata, a radnici koji će obavljati poslove u sklopu programa javnih radova i komunalni radnici trebaju obaviti potrebne ispite propisane Zakonom o zašiti na radu,

3.      Privredna banka Zagreb, centrala Čakovec, V. Morandinija 37, Čakovec – nakon prve zamolbe i upozorenja podnijetog 01.04.2014. godine, Privrednoj banki Zagreb – centrala Čakovec, upućuje se ponovljeno upozorenje u sljedećem smislu:

„Privredna banka Zagreb za poslovnicu u Murskom Središću uvela je radno vrijeme ponedjeljak, srijeda i petak od 08,00 do 15,00 sati, utorak i četvrtak od 11,00 do 18,00 sati, te subotom od 08,00 do 12,00 sati.

Temeljem učestalih pritužbi građana i sve većeg broja privrednih subjekata (npr. novootvoreni Odjel upravnih poslova Policijske uprave Međimurske i drugi), obraćamo vam se sa ovim ponovljenim upozorenjem jer i kao Grad smatramo da navedeno radno vrijeme nije dobro za potrebe građana korisnika vaših bankarskih usluga, ne slažemo se sa takvim radnim vremenom  te smatramo da se prije određivanja radnog vremena treba isto usuglasiti sa lokalnom samoupravom, naročito u manjim sredinama.

Molimo Privrednu banku Zagreb da još jednom razmotri određivanje radnog vremena poslovnica banke a koje bi na kvalitetniji način zadovoljilo potrebe građana, te da obrazloženje dostave u pisanom obliku u što skorijem roku“,

4.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za provođenje pozivnog natječaja za prikupljanje ponuda za izradu krovišta i fasade bivšeg kina „Rudar“ u Murskom Središću,

2) gradonačelnik usvaja zaključak da će se zahtjevi za oslobađanje plaćanja komunalne naknade primati najkasnije i zaključno do 30.04.2014. godine, pošto su istekli propisani rokovi za podnošenje istih za sva naselja na području Grada Mursko Središće.

  

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

 

Klasa: 021-05/14-01/548

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 28.04.2014.                                                                           Dražen Srpak