GRAĐANI MOGU UZIMATI VREĆE SA PIJESKOM U NEOGRANIČENIM KOLIČINAMA – 61. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 06.10.2014. godine na 61. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Usvaja se zaključak kojim se ponuda Obiteljskog gospodarstva „Trstenjak Ivan“ iz Novakovca, u iznosu od 1,50 kn/komad (i gratis dostava) usvaja kao najpovoljnija za kupnju sezonskog cvijeća (maćuhice) za potrebe Grada Mursko Središće,

2.      Novak Prohaska Ramona, Brezje 39, Mursko Središće – zahtjev za novčanu pomoć za kupnju ogrjeva dostavlja se Socijalnom vijeću Grada Mursko Središće na razmatranje,

3.      Županijska uprava za ceste, Mihovljanska 70, Čakovec – odvodnja oborinskih voda s nerazvrstane ceste u Čakovečkoj ulici, kućni broj 7, kod kuće vlasnika Siniša Ratajec – zadužuju se Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika, i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, za provjeru činjeničnog stanja i rješavanje navedenog problema na licu mjesta u Peklenici,

4.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) gradonačelnik obaviještava javnost da je župan Međimurske županije nakon poplava službeno proglasio stanje elementarne nepogode, te je Grad Mursko Središće prema Međimurskoj županiji dostavio zahtjev za isplatu štete od poplave u ukupnom iznosu od 200.400,00 kn, što je službena procjena gradskog Povjerenstva za procjenu štete uzrokovane poplavom. Nakon što država i županija odrede iznose odštete i rasporede sredstva po općinama i gradovima, Grad Mursko Središće će navedena sredstva proporcionalno rasporediti kućanstvima koja su imala štete od poplave,

2) Bračko Bojan, referent za informiranje – administrator, zadužuje se da 2015. godine prikupi najmanje 3 ponude ovlaštenih firmi za kupnju tonera za pisače za potrebe Grada Mursko Središće,

3) temeljem pritužbi mještana Peklenice, iz ulice Marof, glede prometovanja teške poljoprivredne mehanizacije po navedenoj ulici, komunalni odjel zadužuje se za postavljanje odgovarajućih prometnih znakova zabrane s obzirom na dostupnost obradivim parcelama kroz druge poljske putove, i to prometnog znaka oznake B24 – zabrana prometovanja za vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona,

4) temeljem prestanka opasnosti od poplave rijeke Mure, gradonačelnik obaviještava javnost da se građanima dozvoljava besplatno uzimanje vreća sa pijeskom iz „zečjeg nasipa“ pri lučici na Muri u Murskom Središću, i to u neograničenim količinama najkasnije do 13.10.2014. godine, a nakon toga komunalni odjel Grada ukloniti će preostale vreće sa pijeskom,

5) gradonačelnik usvaja zaključak da će se izdati priopćenje za javnost vezano uz premještanje antenskog stupa HT-a iz centra Murskog Središća, što će biti posebno objavljeno na službenoj gradskoj web stranici te u lokalnim tjednicima,

6) gradonačelnik usvaja zaključak da se od poduzeća „Team“ d.d. Mursko Središće naručuje obavljanje poslova na uređenju dječjeg igrališta u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, k.č.br. 101, za radove izrade košarkaškog igrališta dimenzija 15 x 17 m, debljine 12 cm, betoniranjem istog te nabavom, dopremom i ugradnjom konstrukcije za koš, (komplet sa košem i mrežicom) u iznosu od 48.606,21 plus PDV,

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­1149

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 06.10.2014.                                                                       Dražen Srpak