GRAD TRAŽI OD INSPEKTORATA SAZNANJA O ZAGAĐIVANJU MURE – 34. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 03.03.2014. godine na 34. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće 

Z A K LJ U Č K E

 

1.Grad Petrinja, p.p. 107, 44250 Petrinja – odobrava se zamolba za donaciju za akciju „Pet plus pet“ za pomoć poplavljenom području Petrinje se te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima,

 

2.Atletski klub Mursko Središće – ne odobrava se za zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 15.03.2014. godine u prijepodnevnim satima jer je prema važećem dogovoru u to doba dvorana u raspolaganju Osnovne škole Mursko Središće i molba se treba podnijeti Osnovnoj školi. Odobrava se zamolba za isplatu jednokratne novčane pomoći u svrhu organizacije dvoranskog takmičenja učenika osnovnih škola Međimurja dana 15.03. u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za sport,

 

3.Centar za vozila Hrvatske, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje odgovor u svezi zamolbe za odobrenje cjelodnevnog radnog vremena stanice za tehnički pregled vozila u Murskom Središću kojim ističu da STP ne može raditi cjelodnevno radno vrijeme iz razloga što bi za to trebalo dodatno zaposliti radnike, a što nema utemeljenja u pokazateljima poslovanja.

 

4.Kavana „Arka“, Trg svetog Martina 8, Sveti Martin na Muri – gradonačelnik prima na znanje pismo namjere za zakup prostora u Društvenom domu u Križovcu kao i odustajanje dosadašnjeg interesenta po natječaju firme „Unisoft“ d.o.o. iz Murskog Središća. Usvaja se zaključak da je potrebno raspisati ponovljeni javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Križovcu, prema važećoj odluci Gradskog vijeća,  

 

5.Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb – gradonačelnik obavještava javnost da je zaprimljen službeni pisani odgovor ministarstva u svezi problematike teretnih vozila na području Grada Mursko Središće, u kojem navode da  je najbolje rješenje gradnja prometne zaobilaznice i novog mosta kod Murskog Središća ili zabrana prometa teretnim vozilima, te ujedno predlažu da se Grad Mursko Središće obrati Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, a što je Grad već u više navrata i učinio. Također pozivaju predstavnike Grada Mursko Središće i župana  Međimurske županije na službeni sastanak u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u svezi navedene problematike, koji će biti skoro organiziran,

 

6.VMO Hlapičina – odobrava se zamolba VMO Hlapičina za uređenje kanala za odvod oborinskih voda u Hlapičini od kućnog broja 108 prema starom rukavcu Mure, u dužini od 170 m, a potrebna financijska sredstva osigurat će se u rebalansu gradskog proračuna,

 

7.Udruga tjelesnih invalida Međimurja, Čakovec – odobrava se zamolba za partnerstvo u okviru            trogodišnjeg             programa „Razvoj i širenje mreža socijalnih usluga koje pružaju organizacije         civilnog društva 2014.-2017.“ na način da će Grad Mursko Središće potrebnu pomoć pružiti        isključivo u vidu besplatnog ustupanja potrebnog prostora za rad i provođenje navedenog programa, 2 dana tjedno i to srijedom i četvrtkom od 07,00 do 16,00 sati jer ostale dane ima na        raspolaganju Udruga umirovljenika Mursko Središće,

 

8.kao najpovoljnija od 2 pristigle ponude za sanaciju dijela krovišta zgade bivšeg kina „Rudar“ odabire se ponuda firme „Strnad graditeljstvo“ d.o.o. iz Svetog Martina na Muri, u ukupnom iznosu od 2.375,00 kn, uključujući i PDV,

 

9.gradonačelnik prima na znanje izvještaj voditeljice Upravnog odjela za financiranje i proračun Kraljić Marije, da je Godišnji obračun proračuna Grada Mursko Središće za 2013. godinu do propisanog roka 28.02. dostavljen nadležnim institucijama,

 

10.gradonačelnik prima na znanje izvještaj voditeljice Upravnog odjela za financiranje i proračun Kraljić Marija da je inventura obaveza i imovine Grada Mursko Središće provedena u zakonskom roku te će se izvještaj dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na sljedeću sjednicu,

 

11.gradonačelnik prima na znanje izvještaj voditeljice Upravnog odjela za financiranje i proračun Kraljić Marije o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, zajedno sa      pripadajućim zakonskim odlukama koje proizlaze iz istog,

 

12.Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

a) usvaja se zaključak da će se Dan Grada Mursko Središće obilježiti prigodnim programom dana          10.05. i 11.05.2014. godine, za što se zadužuju gradonačelnik Srpak Dražen, predsjednik Gradskog vijeća Cmrečak Miljenko i Turistička zajednica Grada Mursko Središće, a istom će biti predstavljen i novi „Serjojnski riječnik“, a prije toga treba održati   sastanak sa autorima riječnika. Predsjednik Cmrečak Miljenko i referent za informiranje Bračko Bojan zadužuju se za pripremu i narudžbu izrade javnih priznanja Grada Mursko Središće,

 

b) gradonačelnik usvaja zaključak da je što skorije potrebno odrediti način rada i poslovanja obje skele na području Grada Mursko Središće (Mursko Središće-Fusek i Križovec), kao i cjenik             usluga, s obzirom da je skela Mursko Središće-Fusek dana 28.02.2014. godine od nadležne Lučke kapetanije Osijek dobila zaključak da su otklonjene sve pravne zapreke zbog kojih je skeli bila zabranjena   plovidba te se plovidba ponovo dozvoljava,

 

c) na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Cmrečak Miljenka usvaja se zaključak da je potrebno obnoviti postolje spomenika rudaru u parku u Murskom Središću, na način da se dotrajale ploče postolja zamijene novima,

 

d) gradonačelnik obavještava javnost i zadužuje komunalno redarstvo da dozvoli odlaganje granja na igralištu Slatine u ulici Marka Kovača u Murskom Središću, gdje će biti organizirano paljenje“vuzmenke“,

 

e) Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće zadužuje se da uputi službeni upit nadležnom vodopravnom inspektoratu u svezi zagađivanja rijeke Mure, sa traženjem da daju pisano obrazloženje da li imaju saznanja o počinitelju zagađenja.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

                                                                                Gradonačelnik Dražen Srpak