GRAD TRAŽI IZGRADNJU NOVOG MOSTA – 33. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 24.02.2014. godine na 33. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

  

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Ponude za geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja šetnice uz rijeku Muru u Murskom Središću, radi izmjene građevinske dozvole – kao najpovoljnija od 3 zaprimljene ponude izabire se ponuda poduzeća „GeoTop“ d.o.o. , R.Boškovića 16, Čakovec, u ukupnom iznosu od 5.250,00 kn

2.      Gradonačelnik prima na znanje podatke o udjelu Grada Mursko Središće u poduzeću „Hrvatski radio Čakovec“ u poslovnom udjelu nominalne vrijednosti 20.200,00 kn tj. 1,38% temeljnog kapitala društva, te u poduzeću „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec u poslovnom udjelu vrijednosti 13.404.100,00 kn tj. 4,45% temeljnog kapitala društva,

3.      Udruga Mažoretkinja Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju za odlazak na državno prvenstvo od 04.04. do 06.04.2014. u Novoj Gradiški, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kn iz sredstava za sport,

4.      Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za izdavanje suglasnosti za izgradnju paviljona u sklopu IPA projekta „Try to do it – pokušaj to učiniti“, uz uvjet da se paviljon izgradi prema važećem Zakonu o gradnji,

5.      Upravni odjel za graditeljstvo Grada Mursko Središće zadužuje se za prikupljanje 3 ponude za izradu i montažu građevinske limarije na dijelu krovišta zgrade bivšeg kina „Rudar“,

6.      Hrvatski državni arhiv za Međimurje (DAM), Štrigova – potrebno je uputiti zahtjev za sklapanjem ugovora o korištenju elektronskog sustava ARHINET za potrebe Grada Mursko Središće, i to u kategoriji I, u iznosu mjesečne korisničke naknade od 100,00 kn, za što se zadužuje referent za informiranje Bračko Bojan,

7.      Gradonačelnik prima na znanje informacije o novim ovlastima komunalnog redara iz Zakona o građevinskoj inspekciji NN br. 153/13, koje je obrazložio referent za graditeljstvo Šimunić Antun,

8.      Gradskom vijeću na razmatranje upućuje se izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od svibnja do prosinca 2013. godine,

9.      Rješavanje problematike teretnog prometa kroz Mursko Središće, zaključci sa sastanka sa predstavnicima poduzeća „Hrvatske ceste“ Zagreb, Sektor za studije i projektiranje:

1) visoki predstavnici poduzeća „Hrvatske ceste“ Zagreb pozvani su da posjete Grad Mursko Središće i da se na licu mjesta uvjere u ozbiljnost problematike velikog teretnog prometa kroz centar Murskog Središće i kroz naselje Štrukovec,

2) Grad Mursko Središće će u najkraćem roku „Hrvatskim cestama“ Zagreb dostaviti novo pismo potpore za gradnju novog mosta na Muri i prometne zaobilaznice Murskog Središća, što je dogovoreno i obećano od strane Občine Lendava (Slovenija),

3) Grad Mursko Središće je „Hrvatskim cestama“ Zagreb uputio zamolbu za što skoriji početak gradnje pješačko-biciklističkih staza na državnoj cesti D-209 gdje nema staza, i to ponajprije na dionici Sitnice-Štrukovec i dalje,

4) na sastanku u Zagrebu u „Hrvatskim cestama“ između predstavnika Grada Mursko Središće i Hrvatskih cesta – Sektor za studije i projektiranje zajednički je utvrđen redoslijed potrebitih radnji u smislu uvrštavanja ovog problema u planove „Hrvatskih cesta“, utvrđivanju točke spajanja mosta i prometne zaobilaznice što je u ingerenciji Ministarstva prometa i Ministarstva vanjskih poslova, te bi se zatim prišlo izradi potrebnih studija i idejnog projekta sve do građevinske dozvole te moguće aplikacije istog u EU fondove.  

10.  Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

a) odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 800,00 kn za bolesnog  branitelja Brodar Vladimira iz Murskog Središća, temeljem lošeg imovinsko-socijalnog stanja i teške bolesti istog, te će se sa Centrom za socijalnu skrb ispostava Mursko Središće pokušati dogovoriti organizacija službe pomoći u kući za Brodar Vladimira,

b) Osnovnoj školi Mursko Središće uputit će se službena obavijest u svezi potrebe da se djeca tj. učenici osnovne škole obavijeste da se na šetnici uz Muru trebaju pridržavati odredbi i upozorenja da se prema inventaru i objektima na samoj šetnici moraju odnositi pažnjom dobrog gospodara i sve resurse šetnice koristiti na siguran način,

c) Upravni odjel za graditeljstvo Grada Mursko Središće zadužuje se sadnju biljki penjačica po drvenim cimperima postavljenim uz šetnicu kod Osnovne škole Mursko Središće,

d) gradonačelnik informira javnost da su vandali opet oštetili šetnicu uz Muru i to na način da su polomili drvene daske za klupicama postavljenima kod izvora Curek,

e) Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za organizaciju sastanka sa direktorom poduzeća „Izi prom“ u Murskom Središću, u cilju dogovora za ustupanje zemljišta potrebnog za uređenje Selske ulice u Murskom Središću. 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK 

Klasa: 021-05/14-01/210

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 24.02.2014.                                                                      Dražen Srpak