GRAD SUFINANCIRA OBUKU DJECE NEPLIVAČA – 44. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 19.05.2014. godine na 44. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.    Udruga „Moj otok“, Guvnić 11, 51521 Punat – projekt „Moje Mursko Središće bez azbesta“ – referent za graditeljstvo Šimunić Antun i referent za informiranje Bračko Bojan zadužuju se za organizaciju radnog sastanka sa predstavnicima navedene udruge, u cilju dogovora daljnjih aktivnosti zamjene azbestnih krovova i fasada u skladu s odredbama energetske učinkovitosti,

2.    Udruga za šport djece i mladeži Čakovec, Sportska 1, Čakovec – odobrava se zamolba za sufinanciranje programa „Međimurje bez neplivača“ za obuku plivanja 14 učenika neplivača 4. do 8. razreda Osnovne škole Mursko Središće, u iznosu od 100,00 kn po učeniku, po predloženom modelu 2. – sufinanciranje 50% lokalna uprava i 50% roditelji, iz sredstava tekućih donacija za osnovnu školu,

3.    Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za stupanje u kontakt i daljnje dogovore u svezi rješavanja problema napuštene i zapuštene kuće u Martinskoj ulici k.br. 135, u Murskom Središću, na k.č.br. 1415, k.o. Mursko Središće,

2) gradonačelnik usvaja zaključak da je potrebno dogovoriti sastanak sa nadležnim patronažnim službama Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec i Ambulante Mursko Središće, u svezi daljnjih dogovora za primanje predbilježbi za buduću ginekološku ordinaciju u Murskom Središću,

3) pročelnik Štefanić Miljenko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za provođenje svih radnji u svezi izmještanja kućnih ograda građana u Čakovečkoj ulici u Peklenici u sklopu izgradnje nogostupa,

4) gradonačelnik prima na znanje očitovanje Centra za socijalnu skrb Čakovec, od kojeg je bilo zatraženo službeno obrazloženje u svezi zakonskih odredbi provođenja rada za opće dobro bez naknade za radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade,

5) gradonačelnik upućuje javni poziv rođacima ili osobama koje poznaju rođake pokojnog Šubić Ivana, dobitnika posthumne gradske nagrade za životno djelo, da se jave u Gradsku upravu Grada Mursko Središće osobno ili na telefon 370-771 u svezi daljnjeg dogovora za preuzimanje nagrade,

6) Vrtarić Dolores zadužuje se za pripremu i provođenje prezentacije turističkih, gospodarskih, kulturnih, sportskih te drugih znamenitosti i karakteristika Grada Mursko Središće, što će biti prezentirano povodom održavanja Svjetskog ribolovnog prvenstva tijekom mjeseca rujna u Prelogu,

7) gradonačelnik prima na znanje javnu obavijest LD „Zec“ Mursko Središće, u svezi zaštite poljoprivrednih zemljišta od šteta od divljači, te će ista biti objavljena na službenoj oglasnoj ploči Grada i službenoj gradskoj web stranici www.mursko-sredisce.hr

8) gradonačelnik upućuje javnu zahvalu svim građanima, poduzećima, klubovima i udrugama koji su na bilo koji način pomogli u pripremi ili sudjelovali u manifestacijama povodom obilježavanja Dana Grada Mursko Središće 09., 10., 11. i 14.05.2014. godine,

9) gradonačelnik upućuje javni poziv građanima za skupljanje humanitarne pomoći poplavljenim područjima uz rijeku Savu, i to na način da će se od 20.05. do 30.05.2014. godine moći donirati boje i pribor za farbanje unutarnjih zidova, što im je prvo potrebno za unutarnju obnovu poplavljenih kuća i što će biti proslijeđeno navedenim hrvatskim općinama uz rijeku Savu. Pomoć će se skupljati do 20.05. do 30.05. u prostorijama DVD Mursko Središće, Frankopanska 8, u vremenu od 18,00 do 20,00 sati.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/612

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                        GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 19.05.2014.                                                          Dražen Srpak