GRAD SE ZADUŽUJE ZA 4 MILIJUNA KUNA – 12. SJEDNICA GV MURSKOG SREDIŠĆA

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 12. sjednici održanoj dana 04.08.2015. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

 

  1. 1. Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća,
  1. 2. Sa 9 glasova ZA i 6 PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2015.g. do 30.06.2015.godine,
  1. 3. a) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dugoročnom zaduženju Grada Mursko Središće za iznos od 4.000.000,00 kuna,
  2.  b) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o prihvaćanju investicija financiranih dugoročnim zaduženjem u iznosu od 4.000.000,00 kuna,
  1. 4. Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o uključivanju Grada Mursko Središće u Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju EGTC PANNON,
  1. 5. a) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Mursko Središće,
  2. b) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Mursko Središće,
  1. 6. Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća Grada Mursko Središće te stavljanju van snage Odluke o isplati naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća osobama koje na sjednicama prisustvuju službeno i radno.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/15-01/1302

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1

Mursko Središće, 04.08.2015.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.

IMG_0601

IMG_8063